สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย
Loei Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ทำเนียบผู้บริหาร

 

สรรพสามิตพื้นที่เลย         

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

 loei30_5_6.jpg

นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์

ต.ค. 2554 - 14 มี.ค.57

Rg1-footer.jpg

loei30_5_7.jpg

นายบุญสืบ  ศรีแก้ว

15 มี.ค. 57 - 16 ธ.ค. 61

Rg1-footer.jpg

pawana.jpg

นางภาวนา เกียรติชูศักดิ์

17 ธ.ค. 61 - ปัจจุบัน

Rg1-footer.jpg