สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย
Loei Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงเพจ-ยกย่องเชิดชูเกียรติ.png

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย ขอประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น"บุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เกียรติบัตร

ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ

S__27140350_0.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย จัดประชุม ชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจ พร้อมรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะต่างๆของผู้ประกอบกิจการ

วันที่ 12 มีนาคม 2567 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย จัดประชุม ชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจ พร้อมรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะต่างๆของผู้ประกอบกิจการสถานบริการประเภทไนท์คลับและดิสโก้เธค ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธฺิภาพการจัดเก็บภาษีสถานบริการ ประเภทไนท์คลับและดิสโก้เธค โดยมีผู้ประกอบกิจการสถานบริการประเภทไนท์คลับและดิสโก้เธค ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเลยและเขตพื้นที่อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย

S__27107473_0.jpg

สรุปรายงานการจัดการความรู้(KM) เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการวัดผลการปฏิบัติงานขององค์กรแบบ KPI vs OKRS

 

ด้วยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลยจัดประชุมประจำเดือน มกราคม 2567 ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 และดำเนินการจัดการความรู้(KM)โดยนางสาวสุวิมล ทองเสนอ สรรพสามิตพื้นที่เลย ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ "เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการวัดผลการปฏิบัติงานขององค์กร แบบ KPI vs OKRS" และได้ความรู้ความเข้าใจก่อน และหลัง ในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินฯระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้บุคคลากรที่เข้าร่วมจัดการความรู้(KM)ร้อยละ 30 ของบุคคลากรทั้งหน่วยงาน ผลปรากฏว่า ณ ปัจจุบันมีบุคคลากรจำนวน 52 ราย เข้าร่วมรับฟังการบรรยายการจัดการความรู้จำนวน 38 ราย คิดเป็นร้อยละ 73.07 ของบุคคลากรทั้งหน่วยงาน บุคคลากรผ่านคะแนนทดสอบความรู้ร้อยละ 70 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของผู้เข้าร่วมการจัดการความรู้ผู้ผ่านคะแนนทดสอบตามแบบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน หลังการรับฟังบรรยายผ่านเกณฑ์ร้อยละ 97 ของผู้เข้าร่วมรับฟัง

S__26714168.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย ได้รับมอบเกียรติบัตรจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

วันที่ 26 มกราคม  2567  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย ได้รับมอบเกียรติบัตรจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระดับ คุณธรรมต้นแบบ ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม

LINE_ALBUM_ประชุมผู้ค้าคนกลาง_๒๔๐๑๒๒_24.jpg

โครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นและซักซ้อมแนวปฎิบัติให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาสูบและพ่อค้าคนกลาง

วันที่ 17 มกราคม 2567 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย ได้จัดทำโครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นและซักซ้อมแนวปฎิบัติให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาสูบและพ่อค้าคนกลาง ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย

LINE_ALBUM_201066_๒๓๑๐๑๙_25.jpg

โครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นและซักซ้อมแนวปฎิบัติให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาสูบและพ่อค้าคนกลาง

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย ได้จัดทำโครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นและซักซ้อมแนวปฎิบัติให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาสูบและพ่อค้าคนกลาง ณ วัดบ้านยางใต้ หมู่ที่ 5 ต.ภูกระดึง

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว