ประชาชน/ผู้เสียภาษี > บทความ/แหล่งความรู้
  

- การให้ความรู้กับการตรวจเปรียบเทียบคดี
ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับของกลาง

 
แนวความเห็นทางกฎหมาย
 
แนวความเห็นทางกฎหมายของกรมสรรพสามิต   
แนวความเห็นของคณะกรรมกฤษฎีกา
แนวคำพิพากษาศาลฎีกา

        พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527

       พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493

       พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 

       พระราชบัญญัติไพ่ พ.ศ. 2486

       แนวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด