ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวประชาสัมพันธ์
  

"เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคืนภาษีสำหรับแบตเตอรี่ที่พิสูจน์ได้ว่าเสียหาย หรือเสื่อมคุณภาพจนใช้การไม่ได้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2558"