สำนักกฎหมาย
Legal Affairs Bureau

สำนักกฎหมาย(Legal Affairs Bureau)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department แหล่งความรู้

- เรื่อง สุราตามกฎหมายภาษีสรรพสามิตและการผลิตสุราเพื่อการค้า 921ee5_47fef21bc3cd4438a5c6c00eff922f08_mv2 (1).gif

- เรื่อง มาตรการทางภาษีและเงินอุดหนุนเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า 

- เรื่อง ระบบการพิมพ์เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีของทางราชการสำหรับสินค้าสุราแช่

- การตรวจเปรียบเทียบคดี
ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับของกลาง

- การส่งเรื่องให้พนักงานอัยการแก้ต่างคดีปกครองเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งทางปกครองหรือกฎโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย


 

แนวความเห็นทางกฎหมาย
 
แนวความเห็นทางกฎหมายของกรมสรรพสามิต   
แนวความเห็นของคณะกรรมกฤษฎีกา
แนวคำพิพากษาศาลฎีกา

        พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527

       พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493

       พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 

       พระราชบัญญัติไพ่ พ.ศ. 2486

       แนวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด