สำนักกฎหมาย
Legal Affairs Bureau

สำนักกฎหมาย(Legal Affairs Bureau)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งส่วนราชการ

1.กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551      
2.ประกาศกระทรวงการคลัง 86 พท.178 สาขา  พ.ศ. 2551      
3.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดและแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2)      
4.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดและแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551  (ฉบับที่ 3)      
5.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดและแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2557      
6.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดและแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564      
7.บัญชีปรับปรุงโครงสร้าง มติ อ.ก.พ.กระทรวง 2(2561)      
8.คำสั่งกรมสรรพสามิต เรื่อง ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติราชการและมอบหมายการบังคับบัญชา