สำนักกฎหมาย
Legal Affairs Bureau

สำนักกฎหมาย(Legal Affairs Bureau)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department อำนาจหน้าที่

หน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักกฎหมาย

หน้าที่และความรับผิดชอบ | โครงสร้างการแบ่งงานภายใน

ฝ่ายอำนวยการ | ส่วนกฎหมายและระเบียบ | ส่วนคดี | ส่วนอุทธรณ์ | ส่วนพิสุจน์และจัดการของกลาง

 

หน้าที่และความรับผิดชอบสำนักกฎหมาย

1. ศึกษา วิเคราะห์ แก้ไข ปรับปรุง พัฒนา สร้างมาตรฐาน ระบบกฎหมายภาษีสรรพสามิตและศึกษาเปรียบเทียบระบบกฎหมายภาษีสรรพสามิตของไทยกับต่างประเทศ

2. ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการร่างกฎหมายภาษีสรรพสามิตและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3. สร้างมาตรฐาน กำหนดระเบียบ คำสั่ง แนวทางปฏิบัติ การปฏิบัติงานด้านกฎหมาย

4. พิจารณา วินิจฉัย ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ทางวิชาการ งานด้านนิติกรรมสัญญาข้อหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายสรรพสามิตและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

5. ควบคุมการจัดทำระบบสารสนเทศกฎหมาย ให้ความรู้ ความเห็น แนะนำ ฝึกอบรม และเผยแพร่งานวิชาการด้านกฎหมายภาษีสรรพสามิตและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

6. กำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย และดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ กำหนดระเบียบ คำสั่ง แนวทางปฏิบัติพร้อมทั้งดำเนินกระบวนการที่เกี่ยวกับระบบงานด้านกฎหมาย ระบบงานด้านคดี ทั้งในทางอาญา ทางแพ่ง ทางปกครอง และในชั้นอนุญาโตตุลาการ

7. ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดระเบียบ คำสั่ง แนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาคำอุทธรณ์การประเมินภาษี คำขอทุเลาการชำระภาษี คำร้องของดหรือลดเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม 

8. ดำเนินการบังคับชำระภาษีค้างตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต

9. ดำเนินการเกี่ยวกับการดำเนินคดีตามกฎหมายภาษีสรระสามิต งานความรับผิดและคดีทางแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง งานคดีอื่นและการดำเนินการในชั้นอนุญาโตตุลาการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมสรรพสามิต

10. เป็นศูนย์กลางในการดำเนินคดีร่วมกับคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี และเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต รวมถึงดำเนินคดีและเปรียบเทียบปรับร่วมกับหน่วยราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่มีบันทึกความตกลงเกี่ยวกับการดำเนินคดี เช่น กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมศุลกากร พร้อมทั้งให้ความเห็น เสนอแนะและสั่งจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลตามกฎหมายภาษีกรมสรรพสามิต

11. ดำเนินการพิจารณาคำอุทธรณ์การประเมินภาษี คำขอทุเลสการชำระภาษี คำร้องของดหรือลดเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม

12. ดำเนินการพิจารณาและกลั่นกรองคำอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง

13. ดำเนินการตรวจพิสูจน์ของกลางในคดีกระทำผิดกฎหมายภาษีสรรพสามิตทุกชนิดที่ไม่ต้องใช้วิธีวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์

14. ดำเนินการเกี่ยวกับของกลางในคดีกระทำผิดกฎหมายภาษีสรรพสามิต 

15. ประเมินมูลค่าของสินค้าของกลาง เพื่อใช้ในการคำนวณภาษี ของกลางทุกชนิดที่มีการกระทำผิดกฎหมายภาษีสรรพสามิต

16. เป็นพยานต่อศาลในฐานะผู้ชำนาญการในการตรวจพิสูจน์ของกลาง

17. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 
Rg1-footer.jpg

<<กลับด้านบน

 

โครงสร้างการแบ่งงานภายในเป็น 1 ฝ่าย 4 ส่วน ดังนี้

1. ฝ่ายอำนวยการ

2. ส่วนกฎหมายและระเบียบ

3. ส่วนคดี

4. ส่วนอุทธรณ์

5. ส่วนพิสูจน์และจัดการของกลาง

 
Rg1-footer.jpg

<<กลับด้านบน

 

หน้าทีความรับผิดชอบของฝ่ายอำนวยการ

หน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

 • ควบคุมดูแลการจัดทำข้อมูล การรับ-ส่งหนังสือทั่วไป เข้าสู่ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

 • บริหารงานสารบรรณ กำกับและดูแลการปฏิบัติงานธุรการทั่วไปของสำนักให้มีประสิทธิภาพ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับบริหารงานบุคคลภายในสำนัก

 • เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือต่างๆ ในหน้าที่ของสำนัก

 • นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) มาใช้ในการบริหารงานให้มีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

 • จัดทำแผนปฏิบัติงานตามโครงการ และงบประมาณเกี่ยวกับการบริหารงานของสำนัก

 • ติดตาม เร่งรัด รวบรวม และรายงานแผนงาน/โครงการ เพื่อสนับสนุนผลการปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการของกลุ่มงานในสำนัก

 • ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุของสำนัก

 • ควบคุมดูแลการจัดทำและบันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศกฎหมายของสำนักกฎหมาย และเผยแพร่ข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี

 • ควบคุมดูแลระบบการบริการตอบปัญหากฎหมายภาษีสรรพสามิตทางอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักกฎหมาย

 • ประสานงานและให้บริการทั่วไปแก่กลุ่มงานในสำนัก และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • ปฏิบัติงานอื่นซึ่งไม่อยู่ในหน้าที่ของส่วนใดโดยเฉพาะ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Rg1-footer.jpg

<<กลับด้านบน

 

หน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนกฎหมายและระเบียบ

หน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

 • ศึกษา วิเคราะห์ แก้ไข ปรับปรุงพัฒนาระบบกฎหมายภาษีสรรพสามิต ให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิต และกระทรวงการคลัง เพื่อให้กฎหมายภาษีสรรพสามิตมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บ ไม่ซ้ำซ้อน โดยมุ่งเน้นและให้ความสำคัญทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

 • ศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบระบบกฎหมายภาษีสรรพสามิตของไทยกับของต่างประเทศเพื่อนำมาปรับปรุงระบบกฎหมายภาษีสรรพสามิตของไทยให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการดำเนินธุรกิจสมัยใหม่

 • เสนอแนะและดำเนินการร่างกฎหมายภาษีสรรพสามิต ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับ ให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • สร้างมาตรฐานการวินิจฉัยปัญหากฎหมายโดยเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและประมวลผลการตอบข้อหารือกฎหมายภาษีสรรพสามิตของกรมสรรพสามิต

 • วินิจฉัย และตีความกฎหมายสรรพสามิตและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • พิจารณาตอบข้อหารือ ให้คำแนะนำปรึกษาในข้อกฎหมาย ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ตามที่หน่วยงานต่าง ๆ หารือมา

 • พิจารณา ตรวจสอบ และดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญาที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมสรรพสามิต

 • พิจารณาร่างประกาศ คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ต้องออกตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • ให้ความรู้และเผยแพร่ทางวิชาการด้านกฎหมายภาษีสรรพสามิตและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง แก่เจ้าหน้าที่ของกรมสรรพสามิต หรือส่วนราชการอื่น และภาคเอกชน ให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีสรรพสามิตและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง

 • เสนอแนะและดำเนินการร่างปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจและการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Rg1-footer.jpg

<<กลับด้านบน

 

หน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนคดี

หน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านคดีอาญา คดีแพ่ง รวมทั้งคดีล้มละลาย คดีปกครองและในชั้นอนุญาโตตุลาการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมสรรพสามิต

 • ประสานงานการพัฒนาระบบข้อมูลสถิติคดี เอกสารหลักฐาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีกับหน่วยงานภายในสังกัดและหน่วยงานภายนอก เช่น  เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการดำเนินคดีของกรมสรรพสามิต

 • พัฒนาความรู้ความสามารถ เสนอแนะแนวทางการร่างคำให้การต่อสู้คดีตามกฎหมายภาษีสรรพสามิตและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 • ปรับปรุง พัฒนาระบบกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับงานด้านคดี ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมสรรพสามิตให้มีความเหมาะสม

 • ดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับชำระภาษี

 • เป็นศูนย์กลางในการดำเนินคดีร่วมกับคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี และเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต รวมถึงการดำเนินคดีและเปรียบเทียบปรับร่วมกับหน่วยราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่มีบันทึกความตกลงเกี่ยวกับการดำเนินคดี

 • การพิจารณาให้ความเห็น เสนอแนะและสั่งจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต

 • การให้คำปรึกษาแนะนำและประสานงานในการให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่ของกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับการฟ้องคดี หรือต่อสู้คดีในกรณีที่เป็นคู่ความหรือคู่กรณีอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่

 • การตรวจงานเปรียบเทียบคดีและแนะนำปัญหาข้อกฎหมายให้แก่เจ้าหน้าที่ของกรมสรรพสามิตในสำนักงานสรรพสามิตภาค สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา

 • การร่วมกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย และดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ กำหนดแนวทางการดำเนินคดี รวมทั้งการจัดทำงบประมาณประจำปีเกี่ยวกับการดำเนินคดี

 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Rg1-footer.jpg

<<กลับด้านบน

 

หน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนอุทธรณ์

หน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

 • พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับคำอุทธรณ์การประเมินภาษี

 • พิจารณาคำขอทุเลาการชำระภาษีในระหว่างการใช้สิทธิ อุทธรณ์การประเมินภาษี และฟ้องคดีต่อศาล พิจารณาดำเนินการด้านนิติกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่นำมาใช้เป็นหลักประกันการขอทุเลาการชำระภาษี

 • พิจารณาคำร้องของดหรือลดเบี้ยปรับ และลดเงินเพิ่ม

 • พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ของหน่วยงานในสังกัดกรมสรรพสามิต เพื่อเสนออธิบดีและปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาวินิจฉัย ตามอำนาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย

 • ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง แก้ไข พัฒนา กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ขั้นตอน เกี่ยวกับการพิจารราอุทธรณ์การประเมินภาษี คำขอทุเลาการชำระภาษี การงดหรือลดเบี้ยปรับและลดเงินเพิ่ม  และการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองและกฎหมายมหาชนอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 • ศึกษา วิเคราะห์คำพิพากษาฎีกาที่มีผลกระทบเกี่ยวกับการประเมิน การอุทธรณ์การประเมินภาษี และการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง หรือระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

 • ศึกษา วิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหาที่ยังไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนหรือพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ใหม่ เพื่อให้มีความชัดเจนและมีมาตรฐาน

 • ศึกษา ติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์ และประมวลผลการพิจารณาคำคัดค้านและการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีและการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง ของหน่วยงานในสังกัดกรมสรรพสามิต และจัดหมวดหมู่เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการค้นคว้าเผยแพร่ให้สำนักงานสรรพสามิตภาค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 • จัดทำและนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบงาน

 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Rg1-footer.jpg

<<กลับด้านบน

 

หน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนพิสูจน์และจัดการของกลาง

หน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

 • เป็นศูนย์กลางในการให้คำปรึกษา แนะนำ และดำเนินการตรวจพิสูจน์ของกลางทุกชนิดที่ไม่ต้องใช้วิธีวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งประเมินมูลค่าของสินค้าของกลาง เพื่อใช้ในการคำนาณภาษีของกลางทุกชนิดที่กระทำผิดกฎหมายภาษีสรรพสามิต

 • ตรวจพิสูจน์ของกลางที่กระทำผิดกฎหมายภาษีสรรพสามิตที่ไม่ต้องใช้วิธีวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ และประเมินมูลค่าของสินค้าของกลาง เพื่อใช้ในการคำนวณภาษีของกลางทุกชนิดที่กระทำผิดกฎหมายภาษีกรมสรรพสามิตในเขตท้องที่ความรับผิดชอบของ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ที่ไม่สามารถตรวจพิสูจน์ได้ หรือมีปัญหา และได้โอนคดีมาดำเนินคดีที่สำนักกฎหมาย

 • ดำเนินการเกี่ยวกับของกลางในคดีกระทำผิดกฎหมายภาษีสรรพสามิตที่ได้รับของกลางมาให้ดำเนินการ ตลอดจนพิจารณาคำขอคืนของกลาง

 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องให้ได้มาซึ่งข้อมูล เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายภาษีกรมสรรพสามิต เพื่อประโยชน์ในการตรวจพิสูจน์ของกลาง ตลอดจนดำเนินการในการตรวจสอบข้อมูลผู้เสียภาษีที่จดทะเบียนตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการขอข้อมูลอัตราภาษี มูลค่าของสินค้าเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษีและคุณลักษณะของสินค้า 

 • การเป็นพยานต่อศาลในฐานะผู้ชำนาญการในการตรวจพิสูจน์ของกลาง

 • ดำเนินการขออนุมัติผู้มีอำนาจในการออกตรวจพิสูจน์ของกลางนอกสถานที่ การไปเป็นพยานในชั้นศาลในฐานะผู้ชำนาญการ

 • ดำเนินการในการจัดทำบัญชีของกลาง แยกประเภทชนิดของกลาง ทั้งที่เสร็จคดีแล้ว และอยู่ในระหว่างคดี

 • ดำเนินการร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับของกลาง ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา จัดส่งมาเก็บรักษา

 • ดำเนินการตรวจสอบบัญชีของกลาง และของกลางที่ตกเป็นของกรมสรรพสามิตแล้ว เพื่อดำเนินการขออนุมัติทำลาย ขายทอดตลาดนำไปใช้ในราชการ เก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ หรือจัดการตามกฎหมาย

 • ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขานุการ คณะกรรมการวินิจฉัยของกลาง เพื่อพิจารณาวินิจฉัยของกลาง กรณีของกลางที่ไม่สามารถชี้ชัดความผิดพร้อมทั้งแจ้งผลการวินิจฉัยให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Rg1-footer.jpg

<<กลับด้านบน