สำนักกฎหมาย
Legal Affairs Bureau

สำนักกฎหมาย(Legal Affairs Bureau)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

km1-67_page-0001.jpg

knowledgw management สำนักกฎหมาย ครั้งที่ 1/2567 "มาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ระยะที่ 2 EV 3.5"

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 สำนักกฎหมายได้จัดกิจกรรมให้ความรู้กับบุคลากรสำนักกฎหมาย ในหัวข้อเรื่อง "มาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ระยะที่ 2 EV 3.5 "

 

Esgลงเว็ป.docx_page-0001.jpg

กิจกรรม "ESG" สำนักกฏหมาย

สำนักกฎหมายได้ดำเนินกิจกรรม ESG ได้แก่กิจกรรมการลดใช้พลาสติกและการจัดการพลังงานและน้ำ โดยการนำกล่องข้าว หรือแก้วมาใช้ทดแทนการใช้โฟมและแก้วน้ำพลาสติกและการเดินขึ้นบันได 1 - 2 ชั้นแทนการใช้ลิฟต์โดยสาร การใช้ถุงผ้าเพื่อรณรงค์ลดการใช้พลาสติกในหน่วยงาน 

messageImage_1694748730978.jpg

Knowledge Management สำนักกฎหมาย ครั้งที่ 2/2566  "การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกกฎหมาย"

สำนักกฎหมายได้มีการจัดการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ภายในสำนัก ในหัวข้อ "การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย" เมื่อวันที่ 15กันยายน 2566

E30C53C1-E373-44BE-900B-4AB40C1582AF-L0-001.jpg

สำนักกฎหมายจัดกิจกรรม โครงการฝึกอบรม "หลักสูตร ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด ESG"

สำนักกฎหมายจัดกิจกรรม โครงการฝึกอบรม "หลักสูตร ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด ESG" เมื่อวันที่ 24 - 26 กันยายน 2566 ณ สถานีเพาะเลี้ยงนกน้ำบางพระ จ.ชลบุรี

S__19308557.jpg

สำนักกฎหมาย รณรงค์การใช้กระดาษ 2 หน้า 

สำนักกฎหมาย รณรงค์การใช้กระดาษ 2 หน้า นำกระดาษที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดจำนวนการใช้กระดาษ

88069.jpg

ภาพกิจกรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง

สำนักกฎหมายจัดกิจกรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง เพื่อแสดงให้เห็นถึงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น ให้คงอยู่คู่กับชุมชนและสืบสานต่อไป

531CC898-CF87-4356-8C50-EC811CD62C31.jpg

สำนักกฎหมายจัดกิจกรรมอาสาแบ่งปันน้ำใจ ส่งมอบสิ่งของและเสื้อผ้าให้มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

สำนักกฎหมายจัดกิจกรรมอาสาแบ่งปันน้ำใจ ส่งมอบสิ่งของและเสื้อผ้าให้มูลนิธิบ้านนกขมิ้น เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566

88050.jpg

สำนักกฎหมายจัดกิจกรรมรณรงค์การใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัดและคุ้มค่า (ปิดไปช่วงเวลา 12:00 - 13:00 น.)

สำนักกฎหมายจัดกิจกรรมรณรงค์การใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัดและคุ้มค่า (ปิดไฟช่วงเวลา 12:00 - 13:00 น.)

S__19251227.jpg

ภาพกิจกรรมการสืบสานประเพณีไทยเพื่อแสดงความกตัญญูต่อผู้บังคับบัญชา

ภาพกิจกรรมการสืบสานประเพณีไทยเพื่อแสดงความกตัญญูต่อผู้บังคับบัญชา

กรมสรรพสามิต | Excise Department สารอธิบดี

สารอธิบดี

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวแจกแถลง

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์