สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน
Lamphun Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department งานการเงิน


ลำดับเรื่องรายละเอียด

1

รายงานงบทดลอง

งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567              

                - เดือน มกราคม 2567

                    - รายละเอียดประกอบงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2567 

                - เดือน ธันวาคม 2566   

                     - รายละเอียดประกอบงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2566 

               - เดือน พฤศจิกายน 2566   

                      - รายละเอียดประกอบงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2566              

               - เดือน ตุลาคม 2566   

                      - รายละเอียดประกอบงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2566              

งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

              - เดือน กันยายน 2566   

                     - รายละเอียดประกอบงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2566

             - เดือน สิงหาคม 2566   

                    - รายละเอียดประกอบงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2566

             - เดือน กรกฎาคม 2566   

                    - รายละเอียดประกอบงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2566

             - เดือน มิถุนายน 2566   

                           - รายละเอียดประกอบงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2566

            - เดือน พฤษภาคม 2566   

                  - รายละเอียดประกอบงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2566

            - เดือน เมษายน 2566               
                   - รายละเอียดประกอบงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2566

            - เดือน มีนาคม 2566               

                         - รายละเอียดประกอบงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2566

            - เดือน กุมภาพันธ์ 2566               

                         - รายละเอียดประกอบงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

            - เดือน มกราคม 2566               

                 - รายละเอียดประกอบงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2566

           - เดือน ธันวาคม 2565               

                       - รายละเอียดประกอบงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2565

           - เดือน พฤศจิกายน 2565               

               - รายละเอียดประกอบงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

           - เดือน ตุลาคม 2565               

              - รายละเอียดประกอบงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2565

งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

           - เดือน กันยายน 2565               

              - รายละเอียดประกอบงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2565

           - เดือน สิงหาคม 2565

              - รายละเอียดประกอบงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2565

           - เดือน กรกฎาคม 2565

                - รายละเอียดประกอบงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2565

           - เดือน มิถุนายน 2565

              - รายละเอียดประกอบงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2565

           - เดือน พฤษภาคม 2565

              - รายละเอียดประกอบงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2565

           - เดือน เมษายน 2565

              - รายละเอียดประกอบงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2565

           - เดือน มีนาคม 2565

                     - รายละเอียดประกอบงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2565

           - เดือน กุมภาพันธ์ 2565

              - รายละเอียดประกอบงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

           - เดือน มกราคม 2565

              - รายละเอียดประกอบงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565

           - เดือน ธันวาคม 2564 

              - รายละเอียดประกอบงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564

           - เดือน พฤศจิกายน 2564 

              - รายละเอียดประกอบงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

           - เดือน ตุลาคม 2564 

              - รายละเอียดประกอบงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2564

งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                

           - เดือน กันยายน 2564

              - รายละเอียดประกอบงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2564

           - เดือน สิงหาคม 2564

              - รายละเอียดประกอบงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2564

           - เดือน กรกฎาคม 2564

              - รายละเอียดประกอบงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2564

           - เดือน มิถุนายน 2564

              - รายละเอียดประกอบงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2564

              เดือนพฤษภาคม 2564

              - รายละเอียดประกอบงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2564

               เดือนเมษายน 2564

              - รายละเอียดประกอบงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2564

               เดือนมีนาคม 2564

             - รายละเอียดประกอบงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2564

               เดือนกุมภาพันธ์ 2564

             - รายละเอียดประกอบงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

              เดือนมกราคม 2564

             - รายละเอียดประกอบงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2564

              - เดือนธันวาคม 2563

             - รายละเอียดประกอบงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2563

             - เดือนพฤศจิกายน 2563

                 - รายละเอียดประกอบงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

             - เดือนตุลาคม 2563

            - รายละเอียดประกอบงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2563

งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2563

          - เดือนกันยายน 2563

          - เดือนสิงหาคม 2563

- เดือน กรกฎาคม 2563

- เดือน มิถุนายน 2563

- เดือน พฤษภาคม 2563

- เดือน เมษายน 2563

- เดือน มีนาคม 2563

- เดือน กุมภาพันธ์ 2563

- เดือน มกราคม 2563