สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน
Lamphun Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กฎหมาย/ระเบียบ/คำสั่ง

พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

     - ฉบับภาษาไทย

     - ฉบับภาษาอังกฤษ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

    - รายละเอียดคลิกที่นี่

พระราชบัญญัติวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

    - รายละเอียดคลิกที่นี่

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 

   - รายละเอียดคลิกที่นี่

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

   - รายละเอียดคลิกที่นี่

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

   - รายละเอียดคลิกที่นี่