สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน
Lamphun Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กฎหมาย/ระเบียบ/คำสั่ง

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

     - รายละเอียดคลิกที่นี่ (NEW)

 

พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

     - ฉบับภาษาไทย

     - ฉบับภาษาอังกฤษ

 

พระราชบัญญัติวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

   - รายละเอียดคลิกที่นี่

 

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 

   - รายละเอียดคลิกที่นี่

 

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

   - รายละเอียดคลิกที่นี่

 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

   - รายละเอียดคลิกที่นี่ (พ.ศ.2560)

   - รายละเอียดคลิกที่นี่ (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564)

 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงินการจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562

และ (ฉบัยที่ 2) พ.ศ. 2563

  - รายละเอียดคลิกที่นี่ (พ.ศ.2562)

 - รายละเอียดคลิกที่นี่ (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563)