สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน
Lamphun Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

การจัดการความรู้พื้นที่ลำพูน

  เรื่อง

 

เรื่อง  การควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน

 

เรื่อง  การตรวจแนะนำกิจการบันเทิงหรือหย่อนใจ

 

เรื่อง  ผลประโยขน์ทับซ้อน

  เรื่อง การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล

เรื่อง ขั้นตอนในการขออนุญาตสร้างโรงบ่มใบยาแบบประหยัดพลังงาน

เรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

เรื่อง การควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ