สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน
Lamphun Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

การจัดการความรู้พื้นที่ลำพูน

  เรื่อง

เรื่องการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

          - เอกสารประกอบกิจกรรมการจัดการความรู้

          - ภาพกิจกรรมการจัดการความรู้

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การผลิตสุราที่มิใช่เพื่อการค้า

เรื่อง กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตยาสูบ

         - ยาเส้น

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมายสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน  

- ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมายสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน

- การจัดทำบัญชีประจำวัน บัญชีงบเดือนผู้ประกอบการโรงอุตสาหกรรมผลิตสุรา (สาขาเมืองลำพูน)

- การจัดทำบัญชีประจำวัน บัญชีงบเดือนผู้ประกอบการโรงอุตสาหกรรมผลิตสุรา (สาขาบ้านโฮ่ง)

เรื่อง ความรู้ กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ และพื้นที่สาขา

           - แนะนำระบบสารสนเทศกฎหมายสรรพสามิตและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

          - รวม Infographic กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

          - VDO การจัดการความรู้เรื่อง "แนวปฏิบัติในการออกใบอนุญาตขายสุราในเขตพื้นที่บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา"

เรื่อง สารละลาย HYDROCABON SOLVENT สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน

เรื่อง "ผลประโยชน์ทับซ้อน" (CONFLICT OF INTERESTS) สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน

         -  เอกสารประกอบการให้ความรู้  "ผลประโยชน์ทับซ้อน" (CONFLICT OF INTERESTS)

         -  PowerPoint "ผลประโยชน์ทับซ้อน" (CONFLICT OF INTERESTS)

เรื่อง ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System : PMS) และการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล (OS-Matrix) สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน
เรื่อง  แนวทางการตรวจสอบการขอเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ส่วนที่ 2. ค่าใช้จ่ายของผู้เข้ารับการฝึกอบรม สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน

 

เรื่อง  การควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน

 

เรื่อง  การตรวจแนะนำกิจการบันเทิงหรือหย่อนใจ

 

เรื่อง  ผลประโยชน์ทับซ้อน

เรื่อง การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล

เรื่อง ขั้นตอนในการขออนุญาตสร้างโรงบ่มใบยาแบบประหยัดพลังงาน

เรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

เรื่อง การควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ