สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน
Lamphun Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

การจัดการความรู้พื้นที่ลำพูน

  เรื่อง

เรื่อง สารละลาย HYDROCABON SOLVENT สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน

เรื่อง "ผลประโยชน์ทับซ้อน" (CONFLICT OF INTERESTS) สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน

         -  เอกสารประกอบการให้ความรู้  "ผลประโยชน์ทับซ้อน" (CONFLICT OF INTERESTS)

         -  PowerPoint "ผลประโยชน์ทับซ้อน" (CONFLICT OF INTERESTS)

เรื่อง ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System : PMS) และการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล (OS-Matrix) สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน
เรื่อง  แนวทางการตรวจสอบการขอเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ส่วนที่ 2. ค่าใช้จ่ายของผู้เข้ารับการฝึกอบรม สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน

 

เรื่อง  การควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน

 

เรื่อง  การตรวจแนะนำกิจการบันเทิงหรือหย่อนใจ

 

เรื่อง  ผลประโยชน์ทับซ้อน

เรื่อง การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล

เรื่อง ขั้นตอนในการขออนุญาตสร้างโรงบ่มใบยาแบบประหยัดพลังงาน

เรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

เรื่อง การควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ