สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน
Lamphun Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

        

ลำดับ เรื่อง รายละเอียด

1

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ซับซ้อน (Conflict of Interests)

- ประกาศใช้คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของกรมสรรพสามิต

- คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests)

2

คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน

 รายละเอียดคู่มือการจัดการข้อร้องเรียน

3

คู่มือสำหรับประชาชน 

- ฉบับภาษาไทย

- ฉบับภาษาอังกฤษ

4

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดการข้อร้องเรียน

 รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดการข้อร้องเรียน

5

คู่มือมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต

รายละเอียดคู่มือมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต

 

6

 

 

 

 

 

 

 

   

คู่มือประชาชน (ปรับปรุงตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560)

 

 

 

 

 

 

   

- พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 เรื่อง การขออนุญาตขายสุราประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 (มาตรา 155)

- พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 เรื่อง การขออนุญาตขายสุรา (สำหรับผู้ไดรับอนุญาตรายเดิม) ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 (มาตรา 155)

- พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 เรื่อง การขออนุญาตให้เพาะปลูกต้นยาสูบ (มาตรา 160)

- พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 เรื่อง การขออนุญาตขายยาสูบประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 (มาตรา 168)

- พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 เรื่อง การขออนุญาตขายยาสูบ (สำหรับผู้ได้รับอนุญาตรายเดิม) ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 (มาตรา 156)

- พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 เรื่อง การขอใบอนุญาตขายไพ่ (มาตรา 176)

- พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 เรื่อง การขอใบอนุญาตขายไพ่ (สำหรับผู้ได้รับอนุญาตรายเดิม) (มาตรา 176)

- พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 เรื่อง การเปลี่ยนสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต (มาตรา 179)

- พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 เรื่อง การขออนุญาตโอนใบอนุญาต (มาตรา 180)

7 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ รายละเอียดประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้

8

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมสรรพสามิต