สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน
Lamphun Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ดาวน์โหลด

  เรื่อง รายละเอียด 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 - หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 

 - หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

 - หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

 - หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน

 - หลักเกณฑ์การให้คุณและการสร้างขวัญ กำลังใจ

   1. หลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทน

   2. สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

   3. ทุนการศึกษา

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

- ดาวน์โหลดแบบฟอร์มอิเล็คทรอนิกส

- แบบฟอร์มภาษีสรรพสามิต : พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต 2560