สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน
Lamphun Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department เรื่องร้องเรียน

 9ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน-H.jpg

       ร้องเรียน.JPG

ระบบจัดการข้อมูลข่าวสาร เรื่องร้องเรียน และข้อเสนอแนะอัจฉริยะ ในรูปแบบ Application ที่ใช้งานบน Smart Phone คลิกที่นี่ (New)

                                                                                          ติดต่อสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน (คลิกที่นี่)

การจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน (คลิกที่นี่)

การจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบ (กรมสรรพสามิต) (คลิกที่นี่)