สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน
Lamphun Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ข่าวประชาสัมพันธ์

  เรื่อง รายละเอียด 

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกเทศกาล

(No Gift Policy)

รายละเอียดคลิกที่นี่

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่

รายละเอียดคลิกที่นี่

กิจกรรมการดำเนินงานตามแผนนส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดคลิกที่นี่

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายละเอียดคลิกที่นี่

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายละเอียดคลิกที่นี่
ประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เรื่อง เงินประกันสัญญาครบกำหนดถอนคืนคงค้างบัญชี รายละเอียดคลิกที่นี่ 

 

กระทรวงการคลังให้สิทธิทางภาษีสุราสามทับ สำหรับใช้ในการผลิต ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ เพื่อป้องกัน

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

รายละเอียดคลิกที่นี่

 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ

รายละเอียดคลิกที่นี่

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายละเอียดคลิกที่นี่