สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน
Lamphun Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ข่าวประชาสัมพันธ์

  เรื่อง รายละเอียด 
ประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เรื่องการจำหน่ายสุรา(แอลกอฮอล์) อย่างถูกกฎหมาย 18.jpg
ข่าวกรมสรรพสามิต ฉบับที่ 2/2567 เรื่อง ครม.เห็นชอบขยายเวลาปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงลิตรละ 1 บาท ถึงวันที่ 19 เม.ย. นี้ เพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจ บรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนและภาคธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รายละเอียดคลิกที่นี่
การขออนุญาตผลิตสุราเพื่อการค้า ตามกฎกระทรวงการผลิตสุรา พ.ศ. 2565 รายละเอียดคลิกที่นี่

การถอดบทเรียนการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
(ผลการดำเนินการไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566)

รายละเอียดคลิกที่นี่

ประกาศยกย่องเชิดชู บุคลากรดีเด่น และฝ่ายดีเด่น ที่มีคุณธรรม เป็นแบบอย่าง ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายละเอียดคลิกที่นี่

การถอดบทเรียนการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
(ผลการดำเนินการไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566)

รายละเอียดคลิกที่นี่
ประกาศยกย่องเชิดชู บุคลากรดีเด่น ที่มีคุณธรรม เป็นแบบอย่าง ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียดคลิกที่นี่

การถอดบทเรียนการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
(ผลการดำเนินการไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม - มีนาคม 2566 และเดือนเมษายน 2566)

รายละเอียดคลิกที่นี่

 ประกาศยกย่องเชิดชู บุคลากรดีเด่น และฝ่ายดีเด่น ที่มีคุณธรรม เป็นแบบอย่าง ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายละเอียดคลิกที่นี่

- เอกสารแนบ 1 

- เอกสารแนบ 2 

- เอกสารแนบ 3

ประกาศเจตนารมณ์สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ฉบับลงวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ขับเคลื่อนสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูนให้เป็นองค์กรคุณธรรม

รายละเอียดคลิกที่นี่

ประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566

รายละเอียดคลิกที่นี่

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกเทศกาล

(No Gift Policy)

รายละเอียดคลิกที่นี่

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่

รายละเอียดคลิกที่นี่

กิจกรรมการดำเนินงานตามแผนนส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดคลิกที่นี่

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายละเอียดคลิกที่นี่

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายละเอียดคลิกที่นี่
ประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เรื่อง เงินประกันสัญญาครบกำหนดถอนคืนคงค้างบัญชี รายละเอียดคลิกที่นี่ 

 

กระทรวงการคลังให้สิทธิทางภาษีสุราสามทับ สำหรับใช้ในการผลิต ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ เพื่อป้องกัน

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

รายละเอียดคลิกที่นี่

 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ

รายละเอียดคลิกที่นี่

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายละเอียดคลิกที่นี่