สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน
Lamphun Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ข่าวประชาสัมพันธ์

  เรื่อง รายละเอียด 

ประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เรื่อง เงินประกันสัญญาครบกำหนดถอนคืนคงค้างบัญชี

รายละเอียดคลิกที่นี่ 

ประกาศเจตนารมณ์ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน

รายละเอียดคลิกที่นี่

ประกาศเจตนารมณ์ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ และร่วมต่อต้านทุจริต"

รายละเอียดคลิกที่นี่

 

 

กระทรวงการคลังให้สิทธิทางภาษีสุราสามทับ สำหรับใช้ในการผลิต ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

รายละเอียดคลิกที่นี่

ประกาศเจตนารมณ์ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ และร่วมต่อต้านการทุจริต" ของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- ฉบับภาษาไทย

- ฉบับภาษาอังกฤษ

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ

รายละเอียดคลิกที่นี่

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายละเอียดคลิกที่นี่

เผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ"

- ฉบับภาษาไทย
- ฉบับภาษาอังกฤษ
- QR Code

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายละเอียดคลิกที่นี่