สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน
Lamphun Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ประกาศรับสมัครงาน

  เรื่อง รายละเอียด 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษี

รายละเอียดคลิกที่นี่

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี

รายละเอียดคลิกที่นี่

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รายละเอียดคลิกที่นี่

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน

รายละเอียดคลิกที่นี่

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร

รายละเอียดคลิกที่นี่

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่ง นิติกร

รายละเอียดคลิกที่นี่

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร

รายละเอียดคลิกที่นี่

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน

รายละเอียดคลิกที่นี่

 

 


 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์


ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

 

รายละเอียดคลิกที่นี่

 


รายละเอียดคลิกที่นี่

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

รายละเอียดคลิกที่นี่


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์


ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

รายละเอียดคลิกที่นี่


รายละเอียดคลิกที่นี่

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี

รายละเอียดคลิกที่นี่

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความสามารถ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี

รายละเอียดคลิกที่นี่ 
 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี ภาคความสามารถ 

รายละเอียดคลิกที่นี่

 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี

รายละเอียดคลิกที่นี่

 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี

รายละเอียดคลิกที่นี่ 

 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคล (คนพิการ) เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน

รายละเอียดคลิกที่นี่ 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน

รายละเอียดคลิกที่นี่

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป

รายละเอียดคลิกที่นี่ 

 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

รายละเอียดคลิกที่นี่

ใบสมัครและบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ (สำหรับผู้สมัครส่งเอกสารทางไปรษณีย์)

1. ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) คลิกที่นี่

2. บัตรประจำตัวสอบ คลิกที่นี่

**กรุณาศึกษารายละเอียดตามสำเนาประกาศให้เข้าใจ และจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน**

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร

รายละเอียดคลิกที่นี่

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่ง นิติกร

รายละเอียดคลิกที่นี่

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รายละเอียดคลิกที่นี่

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน

รายละเอียดคลิกที่นี่

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษี

รายละเอียดคลิกที่นี่

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี

รายละเอียดคลิกที่นี่

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รายละเอียดคลิกที่นี่

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษี

รายละเอียดคลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ และ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

รายละเอียดคลิกที่นี่

 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ และ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

รายละเอียดคลิกที่นี่

 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

รายละเอียดคลิกที่นี่

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก

รายละเอียดคลิกที่นี่

 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

รายละเอียดคลิกที่นี่

 ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 

รายละเอียดคลิกที่นี่