สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน
Lamphun Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ประกาศรับสมัครงาน

  
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะความรู้ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ ในตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงานรายละเอียดที่นี่
ประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าปฏิบัติงานเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการทำความสะอาดรายละเอียดที่นี่
ประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าปฏิบัติงานเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการทำความสะอาดรายละเอียดที่นี่
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงานรายละเอียดที่นี่
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพสามิตรายละเอียดที่นี่
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิตรายละเอียดที่นี่
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพสามิตรายละเอียดที่นี่
ประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าปฏิบัติงานเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการทำความสะอาดรายละเอียดที่นี่
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ผลการประเมินสมรรถนะภาคความสามารถ ครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงานรายละเอียดที่นี่
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความสามารถ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน (คนพิการ)รายละเอียดที่นี่
 
ประกาศสำนักงานรายละเอียดสามพื้นที่ลำพูน เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการทำความสะอาดรายละเอียดที่นี่
ประกาศอ่านกรมสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจประเมินส่วนความรู้ และกำหนดวันเวลาเป็นจุดในจุดส่วนความรู้ของบริษัทพนักงานประจำสำนักงานสำนักงานเขตพื้นที่สามพื้นที่ลำพูนรายละเอียดที่นี่
ประกาศสำนักพิมพ์สามิตเรื่องรับสมัครบุคคล (ทุกคน) ในที่สุดสรรเป็นพนักงานในตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน  รายละเอียดที่นี่

ประกาศสำนักงานรายละเอียดสามพื้นที่ลำพูน เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการทำความสะอาด

รายละเอียดที่นี่

ประกาศรายละเอียดกรมสามิต เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวพนักงานตรวจสอบภาษี

รายละเอียดที่นี่

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี

รายละเอียดคลิกที่นี่

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รายละเอียดคลิกที่นี่

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน

รายละเอียดคลิกที่นี่

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร

รายละเอียดคลิกที่นี่

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่ง นิติกร

รายละเอียดคลิกที่นี่

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร

รายละเอียดคลิกที่นี่

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน

รายละเอียดคลิกที่นี่

 

 


 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์


ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

 

รายละเอียดคลิกที่นี่

 


รายละเอียดคลิกที่นี่

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

รายละเอียดคลิกที่นี่


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์


ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

รายละเอียดคลิกที่นี่


รายละเอียดคลิกที่นี่

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี

รายละเอียดคลิกที่นี่

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความสามารถ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี

รายละเอียดคลิกที่นี่ 
 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี ภาคความสามารถ 

รายละเอียดคลิกที่นี่

 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี

รายละเอียดคลิกที่นี่

 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี

รายละเอียดคลิกที่นี่ 

 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคล (คนพิการ) เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน

รายละเอียดคลิกที่นี่ 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน

รายละเอียดคลิกที่นี่

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป

รายละเอียดคลิกที่นี่ 

 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

รายละเอียดคลิกที่นี่

ใบสมัครและบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ (สำหรับผู้สมัครส่งเอกสารทางไปรษณีย์)

1. ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) คลิกที่นี่

2. บัตรประจำตัวสอบ คลิกที่นี่

**กรุณาศึกษารายละเอียดตามสำเนาประกาศให้เข้าใจ และจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน**

ประกาศรายละเอียดกรมสามิต เรื่อง การขึ้นบัญชีและความแข็งแกร่งของบัญชีผู้ขอรับการสนับสนุนชั่วคราวตำแหน่งนิติกร

รายละเอียดที่นี่

ประกาศสำนักพิมพ์สามิต รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งตำแหน่งนิติกร

รายละเอียดที่นี่

ประกาศสำนักพิมพ์สามิตเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์ที่มีสิทธิ์สอบบุคคลที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนิติกร กำหนดวันเวลาที่จะสอบและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเยี่ยมชมบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รายละเอียดที่นี่

ประกาศรายละเอียดกรมสามิตเรื่องรับสมัครส่วนบุคคลสำหรับตำแหน่งชั่วคราวตำแหน่งนิติกรสำนักพิมพ์สามิตพื้นที่ลำพูน

รายละเอียดที่นี่

ประกาศรายละเอียดกรมสามิต เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวพนักงานตรวจสอบภาษี

รายละเอียดที่นี่

ประกาศรายละเอียดกรมสามิต เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี

รายละเอียดที่นี่

ประกาศรายละเอียดกรมสามิต เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิที่สามารถตรวจสอบได้ในส่วนบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวันเวลาที่จะสอบและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองให้กับบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รายละเอียดที่นี่

ประกาศฉบับกรมสามิต เรื่อง รับสมัครส่วนบุคคลสำหรับตำแหน่งพนักงานตรวจสอบภาษี

รายละเอียดที่นี่

ประกาศรายชื่อผ่านให้เป็นหน้าที่ชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการและพนักงานขับรถยนต์

รายละเอียดที่นี่

 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และพนักงานขับรถยนต์

รายละเอียดที่นี่

 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

รายละเอียดที่นี่

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้กับบุคคลดังกล่าวชั่วคราว วันเวลาปกติเข้ารับการตรวจสอบ

รายละเอียดที่นี่

 ประกาศรับสมัครส่วนบุคคลเป็นพนักงานชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการและพนักงานขับรถยนต์

รายละเอียดที่นี่

 ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับผลประโยชน์เพื่อเป็นชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 

รายละเอียดที่นี่