สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน
Lamphun Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ข่าวประกวดราคา

  เรื่อง รายละเอียด 

ประกาศคณะกรรมการขายทอดตลาดของกลาง เรื่อง การขายทอดตลาดของกลางในดดีกระทำผิดกฎหมายในหน้าที่กรมสรรพสามิต

ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2567

รายละเอียดคลิกที่นี่

ประกาศคณะกรรมการขายทอดตลาดของกลาง เรื่อง การขายทอดตลาดของกลางในคดีกระทำผิดกฏหมายในหน้าที่กรมสรรพสามิต

ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียดคลิกที่นี่
ประกาศคณะกรรมการขายทอดตลาดของกลาง เรื่อง การขายทอดตลาดของกลางในคดีกระทำผิดกฏหมายในหน้าที่กรมสรรพสามิต รายละเอียดคลิกที่นี่ 

ประกาศคณะกรรมการขายทอดตลาดของกลาง เรื่อง การขายทอดตลาดของกลางในคดีกระทำผิดกฏหมายในหน้าที่กรมสรรพสามิต

รายละเอียดคลิกที่นี่ 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ

รายละเอียดคลิกที่นี่ 

บันทึกแก้ไขสัญญาจ้าง เลขที่ 5/2562 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน

รายละเอียดคลิกที่นี่ 

บันทึกเพิ่มเติมเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ 6/2562 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 โครงการปรับปรุงอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพสามิตำื้นที่ลำพูน (ฉบับที่ 1)

รายละเอียดคลิกที่นี่

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดคลิกที่นี่

 

 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดคลิกที่นี่

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือและรายละเอียดแนบท้ายฯ

รายละเอียดคลิกที่นี่

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน

รายละเอียดคลิกที่นี่

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

รายละเอียดคลิกที่นี่

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน (บ้านพักประจำตำแหน่งสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดคลิกที่นี่

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

รายละเอียดคลิกที่นี่