สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน
Lamphun Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ภาพกิจกรรม

ทำบุญตักบาตร.gif

ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 นางสาวสุภาวิตา ผลประเสริฐ สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร

ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 นางสาวสุภาวิตา ผลประเสริฐ สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 เวลา 07.19 น. ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน

มหกรรมกลอง.gif

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.00 น. นางสาวสุภาวิตา ผลประเสริฐ สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมกลองและดนตรีนานาชาติ

นานาชาติ  ภายใต้โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดรองรับ AEC ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ บริเวณเชิงสะพานท่าขาม อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ซึ่งโครงการนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล

กายภาพบำบัด.gif

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ระหว่างเวลา 09.30 – 11.30 น. นางสาวสุภาวิตา ผลประเสริฐ สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ได้จัดให้นักกายภาพบำบัด มาให้ความรู้และฝึกการปฏิบัติการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการปราบปรามและปฏิบัติงานประจำสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ซึ่งส่วนใหญ่ต้องนั่งปฏิบัติงานประจำที่เป็นเวลานาน ส่งผลให้มีการเหนื่อยล้า ปวดเกร็งกล้ามเนื้อ ได้ทราบผลกระทบและมีวิธีการดูแลสุขภาพอันเป็นการป้องกันและทำกายภาพบำบัดด้วยตัวเอง ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลลำพูน มอบหมายให้ คุณฑีรา สายดี นักกายภาพบำบัดชำนาญการ กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลลำพูน ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิตทางกายภาพบำบัด และวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬา มาให้ความรู้และสอนการปฏิบัติยืดเหยียดกล้ามเนื้อในครั้งนี้           

โครงการตรวจสอบคุณภาพสุราฯ.gif

เมื่อวันที่ 18-22 เมษายน 2559 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูนโดยนางสาวสุภาวิตา ผลประเสริฐ สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน และข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ได้ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง กรมสรรพสามิต

นำโดยนางสาวสุกัญญา โตเลิศมงคล นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวนุสรา บุตระ นักวิทยาศาสตรชำนาญการ และนายมานะ ทองอ่อน พนักงานทั่วไป และร่วมดำเนินโครงการตรวจสอบคุณภาพสุราโดยใช้รถห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) ที่กลุ่มวิเคราะห์ฯ ได้ออกหน่วยให้บริการถึงพื้นที่ ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการสุราชุมชนเข้าร่วมใช้บริการและประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตสุราให้ได้มาตรฐานเป็นไปตามที่กรมสรรพสามิตกำหนดโดยพร้อมเพรียง โดยจัดดำเนินการ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมือง และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง

พิธีรดน้ำดำหัว2.gif

ในวันที่ 18 เมษายน 2559 นางสาวสุภาวิตา ผลประเสริฐ สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน

ในวันที่ 18 เมษายน 2559 นางสาวสุภาวิตา ผลประเสริฐ สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูนและพื้นที่สาขา ประกอบพิธีสรงน้ำพระเถระชั้นผู้ใหญ่เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 เพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ไทย ตามประเพณีวัฒนธรรมล้านนาที่สืบทอดต่อกันมาช้านาน โดยได้ทำพิธีสรงน้ำเจ้าคณะจังหวัดลำพูน ที่วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน และได้เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการและรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน จากนั้นได้จัดพิธีสรงน้ำพระที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูนในวันต่อมา 

วันเกิดกรม 83 ปี.gif

กิจกรรม CRM สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีในองค์กร

ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ได้จัดกิจกรรม CRM เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างกันเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินผลการในมิติด้านการพัฒนาองค์กรโดยมีกิจกรรมที่ทำร่วมกันคือ ช่วงเช้าได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อจัดการผลกระทบทางลบตามโครงการสรรพสามิตใกล้ชิดสังคม โดยนำสินค้าของกลางมาทำลายและมอบให้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนเพื่อร่วมกันทำลายและนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ช่วงบ่ายได้จัดกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณรอบสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน (Big Cleaning Day) และกิจกรรมแข่งขันกีฬาเปตองเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีให้กับบุคลากรของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เนื่องในวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 83 ปี

อบรมยาสูบ.gif

การสร้างศักยภาพการจัดเก็บภาษีอบจ.ยาสูบ ปีงบประมาณ 2558

ในวันที่ 11 มีนาคม 2558 นางสาวสุภาวิตา ผลประเสริฐ สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูนและพื้นที่สาขา
เข้าร่วมประชุมการสร้างศักยภาพการจัดเก็บภาษีอบจ.ยาสูบ ปีงบประมาณ 2558 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

aec.gif

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ในวันที่ 6 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา นางสาวสุภาวิตา ผลประเสริฐ สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูนและพื้นที่สาขา ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน "คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพบผู้ประกอบการ" เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ขั้นตอน วิธีการ เข้าถึงแหล่งเงินทุน ความรู้ทางด้านการเงิน การเสียภาษี ส่งเสริมและพัฒนาทางด้านการค้าการลงทุนภายในจังหวัด ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

โครงการสรรพสามิตใกล้ชิดสังคม..gif

โครงการสรรพสามิตใกล้ชิดสังคม

ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 นางสาวสุภาวิตา ผลประเสริฐ สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน และพื้นที่สาขา ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อจัดการผลกระทบทางลบตามโครงการสรรพสามิตใกล้ชิดสังคม โดยนำสินค้าของกลาง ประกอบด้วยสุรากลั่น ยาดอง และยาสูบมาทำลายและมอบให้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เพื่อร่วมกันทำลายและนำไปใช้โดยการทดสอบ ทดลองทางวิทยาศาสตร์แก่นักศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่การเกษตรต่อไป โดยได้รับความร่วมมือและอนุเคราะห์จากวิทยาลัยฯ ในการให้ดำเนินการกิจกรรมและจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ "สรรพสามิตใกล้ชิดสังคม" ด้วยดีมาก

จังหวัดเคลื่อนที่ศรีบัวบาน.gif

โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และคืนความสุขให้ประชาชน จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่" ประจำเดือนมกราคม 2558

นายรัฐศักดิ์  พรมเทศ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญก าร ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ได้รับมอบหมายจากนางสาวสุภาวิตา ผลประเสริฐ สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ให้เข้าร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และคืนความสุขให้ประชาชน จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่" ประจำเดือนมกราคม 2558 ณ สนามกีฬาหลังเทศบาลตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพุูน จังหวัดลำพูน ในวันที่ 27 มกราคม 2558

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว