สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน
Lamphun Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ภาพกิจกรรม

จิตอาสาวันที่ 05.12.61.gif

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 จังหวัดลำพูน

ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นางจินตนา ดิษเย็น สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานสรรพสามิตพื่้นที่ลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติพุทธศักราช 2561 จังหวัดลำพูน ณ บริเวณเชิงสะพานท่านาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

จิตอาสาวันที่ 21.10.62.gif

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2561

ในวันที่ 21 ตุลาคม 2561 เวลา 07.30 น. นายกิตติพงษ์ สารพงษ์ เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ได้รับมอบหมายจากสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

จิดอาสาวันที่ 14.10.61.gif

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2561

ในวันที่ 14 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายมงคล คำวงค์ษา นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ ฝ่ายปราบปราม สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ได้รับมอบหมายจากสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2561 ณ วัดเชตวัน (หนองหมู) ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

วันเกิดกรม.gif

โครงการ สรรพสามิตปันน้ำใจแด่น้องๆ โรงเรียนบ้านเวียงยอง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 86 ปี (CSR)

ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 นางจินตนา ดิษเย็น สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน และพื่้นที่สาขา จัดกิจกรรม สรรพสามิตปันน้ำใจ...แด่น้องๆ โรงเรียนบ้านเวียงยอง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 86 ปี  (CSR) โดยในการจัดกิจกรรมครั้้งนี้ได้มอบทุนการศึกษา และเลี้ยงอาหารกลางวัน  ไอศกรีม ให้กับเด็กนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านเวียงยอง ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

โครงการ(CRM).gif

ในวันที่ 6 มีนาคม 2560 นางสาวสุภาวิตา ผลประเสริฐ สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ได้บรรยายเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต

ในวันที่ 6 มีนาคม 2560สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ได้จัดทำโครงการสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน สร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย (CRM) ร่วมกับโรงเรียนป่าซาง (พิศาลประชานุกุล) เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน เรื่อง โทษของการดื่มสุราและเฝ้าระวังปัญหาการดิ่มแอลกอฮอล์ในชุมชน โดยนางสาวสุภาวิตา ผลประเสริฐ สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ได้บรรยายเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตขายสุรา การตรวจสอบสถานที่ขายสุรา และได้ประชาสัมพันธ์โครงการมาตรการของรัฐและกระทรวงการคลัง ในเรื่องกองทุนการออมแห่งชาติ ในเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่จะได้รับจากการออมเงิน และนายมงคล คำวงค์ษา นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ ฝ่ายปราบปราม ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงเขตพื้นที่บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงโทษทางปกครองและโทษทางอาญาที่ผู้ฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนป่าซาง (พิศาลประชานุกุล) อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

โครงการสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เพื่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม (CSR).gif

ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวสุภาวิตา ผลประเสริฐ สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ได้นำคณะข้าราชการ

ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวสุภาวิตา ผลประเสริฐ สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ได้นำคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน และพื้นที่สาขา จัดทำโครงการสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เพื่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม (CRS) โดยในการจัดทำกิจกรรมครั้งนี้ได้เข้าร่วมกับสำนักงาน ธ.ก.ส. จั้งหวัดลำพูน ทำกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำขนาดกลาง บ้านห้วยโป่ง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านห้วยโป่ง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน โดยมีนายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เดินทางมาเปิดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งเป็นโครงการช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งตามนโยบายของรัฐบาล

จังหวัดเคลื่อนที่  ณ อำเภอบ้านธิ.gif

ในวันที่ 20 ธันวาคม 2559 นายอกัณห์ณิษฐ์ มูลกันทา สรรพสามิตพื้นที่ สาขาเมืองลำพูน

ในวันที่ 20 ธันวาคม 2559 นายอกัณห์ณิษฐ์ มูลกันทา สรรพสามิตพื้นที่ สาขาเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน สาขาเมืองลำพูน ได้ออกหน่วยบริการประชาชน ตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่" ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ โรงเรียนบ้านห้วยไซ ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

ทำลายของกลางฯ.gif

ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูนจัดกิจกรรมการทำลายของกลางสุราเถื่อนมาเป็นส่วนผสมสารสกัดไล่แมลง

ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน จัดกิจกรรมการทำลายของกลางสุราเถื่อนมาเป็นส่วนผสมสารสกัดไล่แมลงโดยมีส่วนผสมจากใบยาสูบเป็นการรวบรวมของกลางที่เสร็จสิ้นแล้วในรอบหกเดือน และทำการขออนุมัติทำลายและขายทอดตลาดตามระเบียบกรมสรรพสามิตซึ่งการทำลายของกลางในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การทำลายของกลางสุราไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสภาพแวดล้อม อีกทั้งยังนำไปใช้ในประโยชน์ด้านการเกษตรเพื่อลดการใช้สารเคมีและลดค่าใช้จ่าย เพื่อสนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดลำพูนอีกด้วย

รวมพลังแห่งความภักดี.gif

ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 น. นายรัฐศักดิ์ พรมเทศ ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 น. นายรัฐศักดิ์ พรมเทศ ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ ฝ่ายกฎหมาย พร้อมด้วยคณะข้าราชการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูนและพื้นที่สาขาเมืองลำพูน เข้าร่วมกิจกรรม "รวมพลังแห่งความดี" โดยมีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย หลังจากนั้นได้จัดกิจกรรมปฏิบัติญาณตน เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมทั้งได้ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดบริเวณภายในสำนักงานฯ ต่อเนื่องด้วย

บันทึกเทปโทรทัศน์.gif

ในวันที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. นางสาวสุภาวิตา ผลประเสริฐ สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน

ในวันที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น.  นางสาวสุภาวิตา ผลประเสริฐ สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ร่วมพิธีกล่าวแสดงความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแปรอักษรเป็นรูปสัญลักษณ์ "๙" เพื่อเผยแพร่ออกอากาศทั่วประเทศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.) ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน

 

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว