สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน
Lamphun Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ภาพกิจกรรม

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ.gif

ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 06.00 น. นางสาวสุภาวิตา ผลประเสริฐ สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน

ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 06.00 น. นางสาวสุภาวิตา ผลประเสริฐ สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอสรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ โดยช่วงเช้าเวลา 06.00น. ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จากนั้นเวลา 08.00 น. ได้เข้าร่วมถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และเวลา 10.00 น. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ พระวิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร

โครงการสัปดาห์ทำความดี.gif

ในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 09.39 น. ที่ผ่านมา นางสาวสุภาวิตา ผลประเสริฐ สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน

ในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 09.39 น. ที่ผ่่านมา นางสาวสุภาวิตา ผลประเสริฐ สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ได้เข้าร่วมโครงการสัปดาห์ทำความดีปีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงครองราชย์ครบ 70 ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ วันที่ 12 สิงหาคม 2559 เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่ให้แก้ไขปัญหาการระบายน้ำป้องกันปัญหาน้ำท่วม ร่วมกันกำจัดผักตบชวา และพืชน้ำต่างๆ ที่เป็นปัญหาต่อแม่น้ำกวง ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขาม อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

big day.gif

ในวันที่ 4 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 น. นางสาวสุภาวิตา ผลประเสริฐ สรรพสาิมิตพื้นที่ลำพูน

ในวันที่ 4 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 น. นางสาวสุภาวิตา ผลประเสริฐ สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เข้าร่วมกิจกรรม แรลลี่ ปั่นด้วยใจ ไปออกเสียงประชามติ (Big day) 7 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณหน้ามุขศาลากลางจังหวัดลำูำพูน ซึ่งกิจกรรมนี้มีการถ่ายทอดสดทาง สวท.จว.ลำพูน และทาง Facebook Live

โครงการตำบล 200,000.gif

ในวันที่ 8 มิถุนายน 2559 และวันที่ 13 มิถุนายน 2559 และวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา นางสาวสุภาวิตา ผลประเสริฐ สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน

ในวันที่ 8 มิถุนายน 2559 และวันที่ 13 มิถุนายน 2559 และวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา นางสาวสุภาวิตา ผลประเสริฐ สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยนายรัฐศักดิ์ พรมเทศ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ ฝ่ายกฎหมาย ได้ออกตรวจติดตามและแนะนำการดำเนินงานตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางประชารัฐ ณ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน จำนวน 14 หมู่บ้าน 16 โครงการ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 2 โครงการ อีก 14 โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ 

พบนักเรียนหน้าเสาธง.gif

ในวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา นางสาวสุภาวิตา ผลประเสริฐ สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วย นายรัฐศักดิ์ พรมเทศ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ ฝ่ายกฎหมาย

เข้าร่วมประชุมกับคณะทำงานแก้ไขปัญหาในสถานศึกษาวิทยาลัยเทคโนโยลีและการจัดการ (Lamphun team) เพื่อรับทราบปัญหาและแนวทางแก้ไข พร้อมกันนี้ได้พบปะนักเรียนนักศึกษาที่วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (โรงเรียนบ้านนาทราย)  ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ทั้งนี้เป็นการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ตามโครงการหัวหน้าส่วนพบนักเรียนหน้าเสาธง ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชน ของจังหวัดลำพูน

ใกล้เคียงสถานศึกษา(อุโมงค์).gif

ชี้แจงและให้ความรู้แนวทางดำเนินการ และวิธีปฏิบัติให้แก่ผู้ประกอบการขายสุราบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา ในเขตตำบลอุโมงค์

ในวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น.  นางสาวสุภาวิตา ผลประเสริฐ สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยนายมงคล คำวงค์ษา นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน และนายชัยชาญ เยี๊ยะเทศ เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน สาขาเมืองลำพูน ได้เข้าร่วมชี้แจงและให้ความรู้แนวทางดำเนินการ และวิธีปฏิบัติให้แก่ผู้ประกอบการขายสุราบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา ในเขตตำบลอุโมงค์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง                 เพื่อสร้างความเข้าใจและข้อปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันตามระเบียบฯ ณ ห้องประชุม อปพร.(ชั้น 2) เทศบาลตำบลอุโมงค์

บันทึกลงนาม.gif

ในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. นางสาวสุภาวิตา ผลประเสริฐ สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยนายมงคล คำวงค์ษา นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ ฝ่ายปราบปราม

ปราบปราม สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน และนายชัยชาญ เยี๊ยะเทศ เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน สาขาเมืองลำพูน เข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานสถานศึกษาอาชีวะปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

ตรวจมาตรฐานฯ1.gif

ในวันที่ 15 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. นายสุรชัย โตพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 พร้อมด้วยนางมธุรส พรหมนารถ ผู้อำนวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี นางสาวสมร ทองกองทุน ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในวันที่ 15 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. นายสุรชัย โตพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 พร้อมด้วยนางมธุรส พรหมนารถ ผู้อำนวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี นางสาวสมร ทองกองทุน ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ นายสมชาย เปี่ยมสุข นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ และนางสาวณัฏศรินทร์ หอเจริญ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ได้มาตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐานการให้บริการของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน สาขาเมืองลำพูนและสาขาบ้านโฮ่ง พร้อมทั้งสอบถามถึงปัญหาอุปสรรคและสิ่งที่พื้นที่ต้องการรับการสนับสนุนจากสำนักงานสรรพสามิตภาค

วิทยากรฯ.gif

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เมาแล้วขับโศกนาฏกรรมบนท้องถนน ถึงเวลาแล้วที่คนลำพูนต้องช่วยกัน” ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน

ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30 น. นางสาวสุภาวิตา ผลประเสริฐ สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายปราบปราม สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เมาแล้วขับโศกนาฏกรรมบนท้องถนน ถึงเวลาแล้วที่คนลำพูนต้องช่วยกัน” ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน

กิจกรรมปลูกป่า.gif

ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 13.09 น. นางสาวสุภาวิตา ผลประเสริฐ สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการและพนักงานราชการฝ่ายกฎหมายและฝ่ายปราบปราม สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูนปลูกป่า

เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้และสร้างฝายเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปีในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 และเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 โดยในกิจกรรมนี้ประกอบด้วยโครงการปลูกต้นไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ในพื้นที่ 49 ไร่ จำนวยน 9,999 ต้นและสร้างฝายเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 99 ตัว ณ. ท้องที่บ้านผาลาดเหนือ หมู่ที่ 15 ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน(ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลี้

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว