สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน
Lamphun Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ภาพกิจกรรม

มอบน้ำดื่ม.gif

มอบน้ำดื่มและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน

ในวันที่ 3 ตุลาคม 2565 นายคมกริช เนตรหิน สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ได้มอบน้ำดื่มและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน ผ่านนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

 

เพชรพราวแสง.gif

กิจกรรมการประกวดรางวันเพชรพราวแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขอแสดงความยินดีกับ นายคมกริช เนตรหิน สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ได้รับการพิจารณาคัดเลือกการประกวดรางวัลเพชรพราวแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
🏆🏆 รางวัลประเภทดีมาก🎉🎉
✨✨ชื่อผลงาน ประสบการณ์สู่ความสำเร็จ 🎀

พิธีแห่สลากย้อม.gif

ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมแห่ต้นสลากย้อมเมืองลำพูน

ในวันที่ 9 กันยายน 2565 นายคมกริช เนตรหิน สรรพสามิตพื้นมี่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมแห่ต้นสลากย้อมเมืองลำพูน ณ ถนนอินทยงยศหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน (หลังเก่า) เข้าสู่ลานหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย

 

วิทยากรห้ความรู้.gif

กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการเพาะปลูกใบยาแก่ผู้เพาะปลูกใบยา ณ สถานีใบยาห้วยไซ

วันที่ 9 กันยายน 2565 นายจิณรวัตร์ แก้วกาศ เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน และ นายกิตติพงษ์ สารพงษ์ เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ได้รับมอบหมายจากสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ข้อแนะนำเกี่ยวกับการขออนุญาตเพาะปลูกใบยาสูบ ณ สถานีใบยาห้วยไซ

จ.เคลื่อนที่ 31.8.65.gif

กิจกรรมโครงการ“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ อาคารเก็บผลผลิตทางการเกษตรเทศบาลตำบลหนองล่อง ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

ในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายคมกริช เนตรหิน สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน และ สาขาบ้านโฮ่ง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ อาคารเก็บผลผลิตทางการเกษตรเทศบาลตำบลหนองล่อง ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

 

CSR ปลูกต้นไม้65.gif

กิจกรรมผู้นำด้านการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน โดนใช้หลักจิตอาสาเพื่อลดผลกระทบเชิงลบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

วันที่ 21 สิงหาคม 2565 นายคมกริช เนตรหิน สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เข้าร่วมโครงการ "เสริมสร้างภาวะผู้นำและการทำงานเป็ยทีมด้วยจิตอาสา" ได้จัดทำกิจกรรม "ผู้นำด้านการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน โดยใช้หลักจิตอาสาเพื่อลดผลกระทบเชิงลบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม" ณ Basecamp อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

 

CSR เชียงดาว65.gif

กิจกรรมสร้างสรรค์ พัฒนาสังคมเชิงรูปธรรมสู่เยาวชน

วันที่ 20 สิงหาคม 2565 นายคมกริช เนตรหิน สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เข้าร่วมโครงการ "เสริมสร้างภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีมด้วยจิตอาสา" จัดทำกิจกรรมสร้างสรรค์ พัฒนาสังคมเชิงรูปธรรมสู่เยาวชน ณ มูลนิธิมิตรภาพไร้พรมแดน (Leadershop Home) อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

 

จิตอาสา 28.7.65.gif

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นายคมกริช เนตรหิน สรรพสามิตพื้นมี่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดลำพูน (หลังเก่า) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

 

ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท.gif

ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรทราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายคมกริช เนตรหิน สรรพสามิตพื้นมี่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรทราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ วัดพระพทธบาทตากผ้า พระอารามหลวง ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

ถวายเทียนพรรษา 11.7.65.gif

กิจกรรมทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565

ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 นายคมกริช เนตรหิน สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพำูน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดหัวขัว ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยจัดกิจกรรมร่วมกันทำบุญถวายเทียนพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์ ถวายอาหารแห้ง อุปกรณ์สำหรับใช้ในการป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อโควิด-19 อาทิ แอลกอฮอล์ชนิดน้ำ หน้ากากอนามัย และถวายจัตุปัจจัยสมทบเป็นค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว