สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน
Lamphun Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ภาพกิจกรรม

โครงการ(CRM).gif

ในวันที่ 6 มีนาคม 2560 นางสาวสุภาวิตา ผลประเสริฐ สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ได้บรรยายเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต

ในวันที่ 6 มีนาคม 2560สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ได้จัดทำโครงการสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน สร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย (CRM) ร่วมกับโรงเรียนป่าซาง (พิศาลประชานุกุล) เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน เรื่อง โทษของการดื่มสุราและเฝ้าระวังปัญหาการดิ่มแอลกอฮอล์ในชุมชน โดยนางสาวสุภาวิตา ผลประเสริฐ สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ได้บรรยายเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตขายสุรา การตรวจสอบสถานที่ขายสุรา และได้ประชาสัมพันธ์โครงการมาตรการของรัฐและกระทรวงการคลัง ในเรื่องกองทุนการออมแห่งชาติ ในเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่จะได้รับจากการออมเงิน และนายมงคล คำวงค์ษา นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ ฝ่ายปราบปราม ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงเขตพื้นที่บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงโทษทางปกครองและโทษทางอาญาที่ผู้ฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนป่าซาง (พิศาลประชานุกุล) อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

โครงการสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เพื่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม (CSR).gif

ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวสุภาวิตา ผลประเสริฐ สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ได้นำคณะข้าราชการ

ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวสุภาวิตา ผลประเสริฐ สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ได้นำคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน และพื้นที่สาขา จัดทำโครงการสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เพื่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม (CRS) โดยในการจัดทำกิจกรรมครั้งนี้ได้เข้าร่วมกับสำนักงาน ธ.ก.ส. จั้งหวัดลำพูน ทำกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำขนาดกลาง บ้านห้วยโป่ง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านห้วยโป่ง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน โดยมีนายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เดินทางมาเปิดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งเป็นโครงการช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งตามนโยบายของรัฐบาล

จังหวัดเคลื่อนที่  ณ อำเภอบ้านธิ.gif

ในวันที่ 20 ธันวาคม 2559 นายอกัณห์ณิษฐ์ มูลกันทา สรรพสามิตพื้นที่ สาขาเมืองลำพูน

ในวันที่ 20 ธันวาคม 2559 นายอกัณห์ณิษฐ์ มูลกันทา สรรพสามิตพื้นที่ สาขาเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน สาขาเมืองลำพูน ได้ออกหน่วยบริการประชาชน ตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่" ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ โรงเรียนบ้านห้วยไซ ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

ทำลายของกลางฯ.gif

ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูนจัดกิจกรรมการทำลายของกลางสุราเถื่อนมาเป็นส่วนผสมสารสกัดไล่แมลง

ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน จัดกิจกรรมการทำลายของกลางสุราเถื่อนมาเป็นส่วนผสมสารสกัดไล่แมลงโดยมีส่วนผสมจากใบยาสูบเป็นการรวบรวมของกลางที่เสร็จสิ้นแล้วในรอบหกเดือน และทำการขออนุมัติทำลายและขายทอดตลาดตามระเบียบกรมสรรพสามิตซึ่งการทำลายของกลางในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การทำลายของกลางสุราไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสภาพแวดล้อม อีกทั้งยังนำไปใช้ในประโยชน์ด้านการเกษตรเพื่อลดการใช้สารเคมีและลดค่าใช้จ่าย เพื่อสนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดลำพูนอีกด้วย

รวมพลังแห่งความภักดี.gif

ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 น. นายรัฐศักดิ์ พรมเทศ ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 น. นายรัฐศักดิ์ พรมเทศ ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ ฝ่ายกฎหมาย พร้อมด้วยคณะข้าราชการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูนและพื้นที่สาขาเมืองลำพูน เข้าร่วมกิจกรรม "รวมพลังแห่งความดี" โดยมีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย หลังจากนั้นได้จัดกิจกรรมปฏิบัติญาณตน เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมทั้งได้ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดบริเวณภายในสำนักงานฯ ต่อเนื่องด้วย

บันทึกเทปโทรทัศน์.gif

ในวันที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. นางสาวสุภาวิตา ผลประเสริฐ สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน

ในวันที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น.  นางสาวสุภาวิตา ผลประเสริฐ สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ร่วมพิธีกล่าวแสดงความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแปรอักษรเป็นรูปสัญลักษณ์ "๙" เพื่อเผยแพร่ออกอากาศทั่วประเทศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.) ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน

 

พิธีลงนามในสัตยาบัน.gif

ในวันที่ 11 กันยายน 2559 เวลา 16.30 - 20.00 น. นางสาวสุภาวิตา ผลประเสริฐ สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน

ในวันที่ 11 กันยายน 2559 เวลา 16.30 - 20.00 น. นางสาวสุภาวิตา ผลประเสริฐ สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เข้าร่วมพิธีลงนามในสัตยาบัน เพื่อร่วมกันสร้าง "จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด"  โดยกลไกประชารัฐ และวันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำูพูน

ตรวจโรงงาน.gif

ในวันที่ 18 สิงหาคม 2559 นางสาวสุภาวิตา ผลประเสริฐ สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน

ในวันที่ 18 สิงหาคม 2559 นางสาวสุภาวิตา ผลประเสริฐ สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ และลูกจ้าง  ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน และนายสิทธินนท์ แสงเดช สรรพสามิตพื้นที่ สาขาบ้านโฮ่ง เข้าตรวจสถานที่ทำสุรากลั่นชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอป่าซาง และอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

แฟชั่นโชว์ผ้าทอไทย เทิดไท้องค์ราชินี.gif

ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 เวลา 17.30-20.30 น. นางสาวสุภาวิตา ผลประเสริฐ สรรพสามิตพื้นที่ลำูพูน

ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 เวลา 17.30 - 20.30 น. นางสาวสุภาวิตา ผลประเสริฐ สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ได้เข้าร่วมแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าทอไหม เทิดไท้องค์ราชินี ภายในงานมหัศจรรย์ลำไยทอง ลำไยลำพูน ปี 2559  ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน

วันรพี.gif

ในวันที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 07.30 น. นางสาวสุภาวิตา ผลประเสริฐ สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน

ในวันที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 07.30 น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน โดยนางสาวสุภาวิตา ผลประเสริฐ สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน และฝ่ายปราบปราม เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย และรวมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะหน้าพระรูป เนื่องในวันรพี ณ บริเวณศาลจังหวัดลำพูนและร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดลำพูนในเวลาต่อมา

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว