สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน
Lamphun Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ภาพกิจกรรม

CSR เชียงดาว65.gif

กิจกรรมสร้างสรรค์ พัฒนาสังคมเชิงรูปธรรมสู่เยาวชน

วันที่ 20 สิงหาคม 2565 นายคมกริช เนตรหิน สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เข้าร่วมโครงการ "เสริมสร้างภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีมด้วยจิตอาสา" จัดทำกิจกรรมสร้างสรรค์ พัฒนาสังคมเชิงรูปธรรมสู่เยาวชน ณ มูลนิธิมิตรภาพไร้พรมแดน (Leadershop Home) อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

 

จิตอาสา 28.7.65.gif

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นายคมกริช เนตรหิน สรรพสามิตพื้นมี่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดลำพูน (หลังเก่า) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

 

ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท.gif

ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรทราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายคมกริช เนตรหิน สรรพสามิตพื้นมี่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรทราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ วัดพระพทธบาทตากผ้า พระอารามหลวง ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

ถวายเทียนพรรษา 11.7.65.gif

กิจกรรมทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565

ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 นายคมกริช เนตรหิน สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพำูน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดหัวขัว ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยจัดกิจกรรมร่วมกันทำบุญถวายเทียนพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์ ถวายอาหารแห้ง อุปกรณ์สำหรับใช้ในการป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อโควิด-19 อาทิ แอลกอฮอล์ชนิดน้ำ หน้ากากอนามัย และถวายจัตุปัจจัยสมทบเป็นค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า

รูปกาละแมลงเว็ป.gif

คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดลำพูน (คบจ.ลำพูน) และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเลือกซื้อของดีเมืองลำพูน "กาละแมลำไย ต้าจ๊าง"

คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดลำพูน (คบจ.ลำพูน) และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเลือกซื้อองดีเมืองลำพูน "กาละแมลำไย ต้าจ๊าง" เอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร เจ้าแรก เจ้าเดียว!!!! ของวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าช้าง ต.เวียงหนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน

 

ออกตรวจ 16.6.65.gif

ตรวจเยี่ยมและแนะนำผู้ประกอบอุตสาหกรรมโรงงานสุรา/วิสาหกิจชุมชนฯ ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 นายคมกริช เนตรหิน สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ออกตรวจเยี่ยมและแนะนำผู้ประกอบอุตสาหกรรมโรงงานสุรา/วิสาหกิจชุมชนฯ ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน ร่วมกับสาขาบ้านโฮ่งและฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

 

กิจกรรมให้ความรู้ช่องทางเงินทุนและการตลาด.gif

กิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุน/ช่องทางการตลาด ตามเกณฑ์การพิจารณาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดลำพูน (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 นายคมกริช เนตรหิน สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูนและพื้นที่สาขา จัดกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุน/ช่องทางการตลาด ตามเกณฑ์การพิจารณาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดลำพูน (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ศาลาอเนกประสงค์ SML บ้านท่าช้าง ต.เวียงหนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน

ออกตรวจ 9.6.65.gif

ตรวจเยี่ยมและแนะนำผู้ประกอบอุตสาหกรรมโรงงานสุรา/วิสาหกิจชุมชนฯ ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายคมกริช เนตรหิน สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ออกตรวจเยี่ยมและแนะนำผู้ประกอบอุตสาหกรรมโรงงานสุรา/วิสาหกิจชุมชนฯ ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน ร่วมกับฝ่ายปราบปรามและฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

ออกตรวจเยี่ยมท่านส.gif

ตรวจเยี่ยมและแนะนำผู้ประกอบอุตสาหกรรมโรงงานสุรา/วิสาหกิจชุมชนฯ ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน

ในวันที่ 5 - 9 พฤษภาคม 2565 นายคมกริช เนตรหิน สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ออกตรวจเยี่ยมและแนะนำผู้ประกอบอุตสาหกรรมโรงงานสุรา/วิสาหกิจชุมชนฯ ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน ร่วมกับฝ่ายปราบปรามและฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

 

อ.ลี้.gif

กิจกรรมโครงการ“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นายคมกริช เนตรหิน สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน มอบหมายให้คณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน สาขาบ้านโฮ่ง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ตำบลทแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว