สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน
Lamphun Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ภาพกิจกรรม

aec.gif

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ในวันที่ 6 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา นางสาวสุภาวิตา ผลประเสริฐ สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูนและพื้นที่สาขา ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน "คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพบผู้ประกอบการ" เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ขั้นตอน วิธีการ เข้าถึงแหล่งเงินทุน ความรู้ทางด้านการเงิน การเสียภาษี ส่งเสริมและพัฒนาทางด้านการค้าการลงทุนภายในจังหวัด ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

โครงการสรรพสามิตใกล้ชิดสังคม..gif

โครงการสรรพสามิตใกล้ชิดสังคม

ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 นางสาวสุภาวิตา ผลประเสริฐ สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน และพื้นที่สาขา ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อจัดการผลกระทบทางลบตามโครงการสรรพสามิตใกล้ชิดสังคม โดยนำสินค้าของกลาง ประกอบด้วยสุรากลั่น ยาดอง และยาสูบมาทำลายและมอบให้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เพื่อร่วมกันทำลายและนำไปใช้โดยการทดสอบ ทดลองทางวิทยาศาสตร์แก่นักศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่การเกษตรต่อไป โดยได้รับความร่วมมือและอนุเคราะห์จากวิทยาลัยฯ ในการให้ดำเนินการกิจกรรมและจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ "สรรพสามิตใกล้ชิดสังคม" ด้วยดีมาก

จังหวัดเคลื่อนที่ศรีบัวบาน.gif

โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และคืนความสุขให้ประชาชน จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่" ประจำเดือนมกราคม 2558

นายรัฐศักดิ์  พรมเทศ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญก าร ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ได้รับมอบหมายจากนางสาวสุภาวิตา ผลประเสริฐ สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ให้เข้าร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และคืนความสุขให้ประชาชน จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่" ประจำเดือนมกราคม 2558 ณ สนามกีฬาหลังเทศบาลตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพุูน จังหวัดลำพูน ในวันที่ 27 มกราคม 2558

สร้างฝายชะลอน้ำ gif.gif

โครงการสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนของชาติมีระเบียบวินัยแลเคารพต่อกฎหมายฯ

ในวันพุธที่ 14 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา นางสาวสุภาวิตา ผลประเสริฐ สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ได้เข้าร่วมโครงการสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนของชาติมีระเบียบวินัยและเคารพต่อกฏหมายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 และร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ(ฝายหินทิ้ง) โดยทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดลำพูนได้จัดโครงการนี้ขึ้น ณ ลำห้วยปลาดุก เหนืองอ่างเก็บน้ำแม่ธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

การเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุ.gif

การเตรียมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2558

ตามหนังสือกรมสรรพสามิต ที่ กค 0614/ว 1218 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2557 เรื่อง การเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทานถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2558 ได้ให้สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน และพื้นที่สาขาดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของกรมสรรพสามิต ตามยุทธศาสตร์ด้านการบังคับใช้กฎหมาย (Law Enforcement) ร่วมกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเมื่อวันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ได้ออกประชาสัมพันธ์รณรงค์ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ขับขี่ปลอดภัย ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ และไม่ใช้ยาเสพติด และในวันที่ 26 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น. นางสาวสุภาวิตา ผลประเสริฐ สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมคณะข้าราชการ ฝ่ายปราบปราม สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ได้เข้าร่วมพิธีเปิดปฏิบัติการ "จังหวัดลำพูน มอบของขวัญปีใหม่ ให้คนในชาติ เดินทางปลอดภัย ใจเป็นสุข ปี 2558 " ณ บริเวณสะพานท่านาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานเลี้ยงปีใหม่ 58.gif

สวัสดีปีใหม่ 2558 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน

ในวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา นางสาวสุภาวิตา ผลประเสริฐ พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน และพื้นที่สาขาเมืองลำพูน และสาขาบ้านโฮ่ง ได้ร่วมกันจัดงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2558 ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน

รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ปีใหม่ 58.gif

ขับขี่ปลอดภัย ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ และไม่ใช้ยาเสพติด

ในวันที่ 22 - 23 ที่ผ่านมา นางสาวสุภาวิตา ผลประเสริฐ สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ได้นำคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน และพื้นที่สาขาเมืองลำพูน และสาขาบ้านโฮ่ง ออกประชาสัมพันธ์รณรงค์ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ขับขี่ปลอดภัย ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ และไม่ใช้ยาเสพติด สอดคล้องกับโครงการคืนความสุขให้ประชาชนของจังหวัดลำพูน "ชาวลำพูน มอบของขวัญปีใหม่ให้คนในชาติ เดินทางปลอดภัย ใจเป็นสุข"

สภากาแฟ ธันวาคม.gif

สภากาแฟ ครั้งที่ 11/2557

นางสาวสุภาวิตา ผลประเสริฐ สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมคณะข้าราชการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ได้เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ 11/2557 เพื่อสร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบไม่เป็นทางการ สำหรับภาครัฐ และภาคเอกชน ของจังหวัดลำพูน ในวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ณ บริเวณศาลารายข้างซุ้มกังสดาล วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยธนาคารออมสิน เขตลำพูน เป็นเจ้าภาพในการจัดงานครัง้นี้

โครงการ หนึ่งใจ เดียวกัน.gif

โครงการ "หนึ่งใจ..เดียวกัน"

ในวันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2557นางสาวสุภาวิตา ผลประเสริฐ สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ได้เข้าร่วมโครงการ "หนึ่งใจ..เดียวกัน" เนื่องด้วยมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดย นายมนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กำหนดจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการ "หนึ่งใจ...เดียวกัน" ซึ่งกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ ทุกข์ยาก เดือดร้อนหรือครอบครัวยากจน ณ หอประชุมโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว