สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน
Lamphun Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ภาพกิจกรรม

ลงพื้นที่ตรวจแนะนำโรงงานอุตสาหกรรมผลิตสุราแช่.jpg

ลงพื้นที่ตรวจแนะนำโรงงานอุตสาหกรรมผลิตสุราแช่

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวนิศารัตน์ กันทะวงค์ สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยนายนพดล สินศักดิ์ สรรพสามิตพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง นายจิณรวัตร์ แก้วกาศ เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจแนะนำโรงงานอุตสาหกรรมผลิตสุราแช่ ณ บริษัท อี.เอช.ไอ โตไก จำกัด ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

 

โครงการ ESG 29 dr 67.jpg

โครงการ Excise ESG กิจกรรมเปลี่ยนขยะให้มีคุณค่า Reuse

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. นางสาวนิศารัตน์ กันทะวงค์ สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ร่วมทำกิจกรรมเปลี่ยนขยะให้มีคุณค่า โดยนำแก้วกาแฟที่ได้คัดแยกจากขยะทั่วไปมาใช้เป็นภาชนะสำหรับเพาะพันธุ์พืช เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนผู้มารับบริการ ณ บริเวณสวนข้างแฟลต (บ้านพักข้าราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน)

สภากาแฟ ครั้งที่ 2-2567.jpg

กิจกรรมสภากาแฟจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2567

วันนี้ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 06.30 น. นางสาวนิศารัตน์ กันทะวงค์
สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน
เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2567 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพุนเป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 ตำบลศรีบัวบาน
อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

 

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ 28 กพ 67.jpg

เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวนิศารัตน์ กันทะวงค์ สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เข้าร่วมพิธีเจริญ
พระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

กิจกรรมจิตอาสา 28 กพ 67.jpg

เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวนิศารัตน์ กันทะวงค์ สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน มอบหมายให้นายจิณรวัตร์ แก้วกาศ เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส และบุคลากร
ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ วัดสันริมปิง ตำบลริมปิง
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

 

428646515_397522186204508_5157933945385275571_n.jpg

ตรวจสอบการรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent)

วันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวนิศารัตน์ กันทะวงค์ สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยนายจิณรวัตร์ แก้วกาศ เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เข้าตรวจสอบการรับสารละลายประเภทไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) (ปลายทาง) ณ บริษัทอิเล็คโทรเซรามิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

1708316447787.jpg

กิจกรรมแสดงพลังความจงรักภักดี

✨กิจกรรม แสดงพลังความจงรักภักดี ✨
วันนี้ 19 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวนิศารัตน์ กันทะวงค์ สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน มอบหมายให้นายจิณรวัตร์ แก้วกาศ เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส และบุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ร่วมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เชิงสะพานท่าขาม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

infographic สนง. (14).png

โครงการอบรมให้ความรู้และสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ SMEs

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวนิศารัตน์ กันทะวงค์ สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เข้าร่วมพิธีเปิดอบรมสัมมนา "โครงการอบรมให้ความรู้และสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ SMEs" ของกรมสรรพากร ภายใต้กิจกรรม "ทุนก็มี ภาษีก็รู้ ก้าวสู่ยุคดิจิทัล" ณ ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

infographic สนง. (13).png

พิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนากรมสรรพสามิต
ครบรอบ 92 ปี

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวนิศารัตน์ กันทะวงค์ สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน นำทีมบุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูนและพื้นที่สาขา เข้าร่วมกิจกรรม “เข้าวัดทำบุญ ทำนุบำรุงศาสนสถาน”เนื่องในวันสถาปนากรมสรรพสามิตครบรอบ 92 ปี
ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ การถวายสังฆทาน ภัตตาหารเพลและปัจจัยแด่พระสงฆ์ พร้อมด้วยทำความสะอาดรอบบริเวณวัด ณ วัดหัวขัว ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ทั้งนี้ได้ร่วมบริจาคปฏิทินเก่าให้แก่สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อนำไปมอบให้มูลนิธิคนตาบอดได้ใช้ประโยชน์ต่อไป และได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เสริมสร้างความผาสุกความรักความสามัคคีให้บุคลากรในสังกัด บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว