สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน
Lamphun Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

แผนงานโครงการที่รับผิดชอบ

  เรื่อง รายละเอียด 
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แผนงาน/โครงการ แผนงานตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียดคลิกที่นี่

แผนงาน/โครงการ แผนหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายละเอียดคลิกที่นี่ 

แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายละเอียดคลิกที่นี่

 

ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต 5 ปี (พ.ศ. 2564 - 2568)

รายละเอียดคลิกที่นี่

แผนงาน/โครงการ แผนหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายละเอียดคลิกที่นี่ 

แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายละเอียดคลิกที่นี่ 

ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)

รายละเอียดคลิกที่นี่