สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน
Lamphun Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

โครงสร้างองค์กร

 โครงสร้างองค์กรสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน

โครงสร้างการบริหารงาน

 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน

โครงสร้างองค์กร สำนักงานสรรพสามิตถพื้นที่ลำพูน ไฟล์รูป.JPG
 
ฝ่ายอำนวยการ / ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี ฝ่ายปราบปราม ฝ่ายกฎหมาย

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน สาขาเมืองลำพูน / สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน สาขาบ้านโฮ่ง

 การจัดทำและส่งเสริมแผนธรรมาภิบาลของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน 

ผู้บริหาร

นางสาวจินตนา ดิษเย็น.jpg

นางจินตนา ดิษเย็น 
สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน

 
   
ชนัสพงษ์.jpg   จิณรวัตร์ แก้วกาศ.jpg   นายมงคล คำวงค์ษา.jpg   นายธีรพงษ์ ชิตสุริยวนิช1.jpg

 

 นายชนัสพงษ์ จะนะดัง 

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ฝ่ายอำนวยการ

 

 

 

 นายจิณรวัตร์ แก้วกาศ 

เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

 

 

 

นายมงคล  คำวงค์ษา 

นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
ฝ่ายปราบปราม

 

 

 

นายธีรพงษ์ ชิตสุริยวนิช

นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
ฝ่ายกฎหมาย

             
   
กิตติพงษ์.jpg พิชชา.jpg
นายกิตติพงษ์ สารพงษ์ นางพิชชา ชุ่มกมล
เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองลำพูน สรรพสามิตพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง
   
   

 

กลับด้านบน

 

 


 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นทืี่ลำพูน

ฝ่ายอำนวยการ
ชนัสพงษ์.jpg

 นายชนัสพงษ์ จะนะดัง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 

นางหทัยกานต์ อิงสถิตธนวันต์.jpg

นางหทัยกานต์  อิงสถิตธนวันต์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

วารุณี1.jpg

นางสาววารุณี ตุงคณาคร

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 

 ว่าง.jpg

ว่าง.jpg

(ว่าง)

พนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวปรียากร พรมเทศ

พนักงานประจำสำนักงาน

   
     
นางสาวธนัชพร สอนบาลี.JPG นายสุพัฒน์ จิตตะวันา.JPG นายกมลชัย ธรรมขันธ์.JPG

นางสาวธนัชพร  สอนบาลี

เจ้าพนักงานสรรพสามิต

นายสุพัฒน์  จิตตะวันนา

พนักงานขับรถยนต์

นายกมลชัย  ธรรมขันธ์

พนักงานขับรถยนต์

     

 

   
กลับด้านบน

 


 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นทืี่ลำพูน

ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี
จิณรวัตร์ แก้วกาศ.jpg

นายจิณรวัตร์ แก้วกาศ 

 เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส

หัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี 

 

ลัดดาวรรณ.jpg กานดา.jpg  
นางสาวลัดดาวรรณ ตาสอน นางสาวกานดา เครือสาร  
นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน  
 

 

                                                                                                                                                                      

 

นางปนิตา จิตเมือง.JPG

ฐิตินันท์ กันทะวี1.jpg          

 
นางปนิตา  ผดุงศิลป์ นางฐิตินันท์ กันทะวี  
นักวิชาการสรรพสามิต นักตรวจสอบภาษี  
     
กลับด้านบน

 


 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นทืี่ลำพูน

ฝ่ายปราบปราม
นายมงคล คำวงค์ษา.jpg

 นายมงคล  คำวงค์ษา

 นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ 

หัวหน้าฝ่ายปราบปราม 

 

กนกวรรณ เทพสุขทรัพย์_0001.jpg

 นางกนกวรรณ เทพสุขทรัพย์

เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน

 

 
นายทศพร กันทะพนม.jpg นายปรีชา ศรีมณี แก้ไข.jpg นายสุรพันธ์ ผดุงศิลป์.jpg
นายทศพร  กันทะพนม นายปรีชา  ศรีมณี นายสุรพันธุ์  ผดุงศิลป์
พนักงานสื่อสาร พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์
     
กลับด้านบน

 


 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นทืี่ลำพูน

ฝ่ายกฎหมาย
นายธีรพงษ์ ชิตสุริยวนิช1.jpg

 นายธีรพงษ์ ชิตสุริยวนิช

 นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

 

รพีพรรณ1.jpg

นางสาวรพีพรรณ ยิ่งสนิท

เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน

 

นายชนกันต์ จันทร์สว่าง1.jpg 

นายชนกันต์ จันทร์สว่าง 

นิติกร

กลับด้านบน

 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นทื่ลำพูน สาขาเมืองลำพูน

 
กิตติพงษ์.jpg

 นายกิตติพงษ์ สารพงษ์ 

 เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส

สรรพสามิตพื้นที่ สาขาเมืองลำพูน
 
งานจัดเก็บภาษี

  

จิตตาภัทร.jpg  ศิณิชา.jpg พัชรินทร์ 2.jpg
นางจิตตาภัทร์ เรือทะมิน นางสาวศิณิชา นิกาแก้ว นางสาวพัชรินทร์ ศรีมณี
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน เจ้าพนักงานธุรการ

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

  

นางดวงใจ.jpg นางสาวสายทอง ยารังษี.jpg นางอรวรรณ กันทะพนม.JPG
นางดวงใจ วีระพันธ์ นางสาวสายทอง  ยารังษี นางอรวรรณ  กันทะพนม
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน นักวิชาการสรรพสามิต

  

งานปราบปราม

  

นายสมบัติ ยาวิจัยศาล1.jpg นายประเสริฐ ประสมทรัพย์.jpg ไผ่แก้ไข.jpg นายอุดม วงค์ชัย.แก้ไข jpg.jpg
นายสมบัติ ยาวิจัยศาล นายประเสริฐ  ประสมทรัพย์ นางสาวดาราภรณฺ์  สมลิคุณ นายอุดม  วงค์ชัย
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน นักวิชาการสรรพสามิต พนักงานขับรถยนต์
       

 

   
กลับด้านบน

 


 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นทืี่ลำพูน สาขาบ้านโฮ่ง

 
พิชชา.jpg

นางพิชชา ชุ่มกมล

 นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

สรรพสามิตพื้นที่ สาขาบ้านโฮ่ง
 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

  

              นางสาวชญาดา เคลื่อนเพชร.jpg              พิทยาภรณ์1jpg.jpg       นองนันท์.jpg
   นางสาวชญาดา เคลื่อนเพชร       นางสาวพิทยาภรณ์ วงค์สุวรรณ นางสาวนองนนันท์ ใกล้ชิด
    นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ       เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการ

 

งานจัดเก็บภาษี

  

 นายภูวนารถ ปาปวน1.jpg นายวรวุธ มายาง.jpg นางปวีณา ชุ่มปิว.jpg
นายภูวนารถ ปาปวน นายวรวุธ  มายาง นางวีณา  ชุ่มปิว
นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน นักวิชาการสรรพสามิต

  

งานปราบปราม

  

นายนพดล สินศักดิ์.jpg นายณรงค์ศักดิ์ อุดมสุข.แก้ไข jpg.jpg  พิษณุ1.jpg          
นายนพดล  สินศักดิ์ นายณรงค์ศักดิ์  อุดมสุข นายพิษณุ ชัยทา
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน พนักงานขับรถยนต์

  

 

กลับด้านบน

 


 

 

การจัดทำและส่งเสริมแผนธรรมาภิบาลของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน

 
ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ new.jpg
 
นโยบายการดูแลกำกับองค์การที่ดีของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน

 

ประกาศเจตนารมณ์ของสำนักงานสรรพสามิตพิื้นที่ลำพูน

 
กลับด้านบน