สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน
Lamphun Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

โครงสร้างองค์กร

 โครงสร้างองค์กรสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน

โครงสร้างการบริหารงาน 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน

Capture.JPG
 
ฝ่ายอำนวยการ / ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี ฝ่ายปราบปราม ฝ่ายกฎหมาย

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน สาขาเมืองลำพูน / สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน สาขาบ้านโฮ่ง 

 

ผู้บริหาร

  รูปท่านส.คมกริช 5.jpg

 นายคมกริช  เนตรหิน
สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน

 
   
ชนัสพงษ์1.jpg   จิณรวัตร์ แก้วกาศ.jpg    ว่าง.jpg    ว่าง.jpg

 

 นายชนัสพงษ์ จะนะดัง 

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ฝ่ายอำนวยการ

 

 

 

 นายจิณรวัตร์ แก้วกาศ 

เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

 

 

 

(ว่าง) 

นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
ฝ่ายปราบปราม

 

 

 

(ว่าง)

นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
ฝ่ายกฎหมาย

             
   
กิตติพงษ์.jpg  ว่าง.jpg
นายกิตติพงษ์ สารพงษ์ (ว่าง)
เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองลำพูน สรรพสามิตพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง
   
   

 

กลับด้านบน

 

  

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน

ฝ่ายอำนวยการ
ชนัสพงษ์1.jpg

 นายชนัสพงษ์ จะนะดัง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 

 

                                                 วารุณี1.jpg                                                                                นางสาวปฏิมาภรณ์ สาทอน_0002 (2).png

                                                                นางสาววารุณี ตุงคณาคร                                                                                                              นางสาวปฏิมาภรณ์ สาทอน                                           

                                                      เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน                                                                                               เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

                                                ฐิตินันท์1.jpg            

       ปรียากร1.jpg

                                                                      นางฐิตินันท์  กันทะวี

                                                             พนักงานการเงินและบัญชี

                                                       นางสาวปรียากร พรมเทศ

                                                       พนักงานประจำสำนักงาน

   
     
นางสาวธนัชพร สอนบาลี.JPG นายสุพัฒน์ จิตตะวันา.JPG นายกมลชัย ธรรมขันธ์.JPG

นางสาวธนัชพร  สอนบาลี

เจ้าพนักงานสรรพสามิต

นายสุพัฒน์  จิตตะวันนา

พนักงานขับรถยนต์

นายกมลชัย  ธรรมขันธ์

พนักงานขับรถยนต์

     

 

   
กลับด้านบน

 


 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน

ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี
จิณรวัตร์ แก้วกาศ.jpg

นายจิณรวัตร์ แก้วกาศ 

 เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส

หัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี 

 

ลัดดาวรรณ.jpg กานดา.jpg  
นางสาวลัดดาวรรณ ตาสอน นางสาวกานดา เครือสาร  
นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน  
 

 

                                                                                                                                                                      

 

         ว่าง.jpg

    นางปนิตา จิตเมือง.JPG

 
       (ว่าง) นางปนิตา  ผดุงศิลป์  
     นักตรวจสอบภาษี นักวิชาการสรรพสามิต  
     
กลับด้านบน

 


 

 

 

 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน

ฝ่ายปราบปราม

 

 

 ว่าง.jpg

 

 (ว่าง)

 นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ 

หัวหน้าฝ่ายปราบปราม 

 

กนกวรรณ เทพสุขทรัพย์_0001.jpg

 นางกนกวรรณ เทพสุขทรัพย์

เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน

 

 
นายทศพร กันทะพนม.jpg   นายสุรพันธ์ ผดุงศิลป์.jpg
นายทศพร  กันทะพนม นายเสฏฐพงษ์  กุมภา นายสุรพันธุ์  ผดุงศิลป์
พนักงานสื่อสาร พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์
     
กลับด้านบน

 


 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน

ฝ่ายกฎหมาย

 

 

 

 

ว่าง.jpg 

 

(ว่าง)

 นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย 

 

123455.png

นางสาวสายทอง  ยารังษี

เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

 

 

 

 

 

 

 

(นางสาววราภรณ์  กันเนียม)

นิติกร

กลับด้านบน

 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นทื่ลำพูน สาขาเมืองลำพูน

 
กิตติพงษ์.jpg

 นายกิตติพงษ์ สารพงษ์ 

 เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส

สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองลำพูน
 
งานจัดเก็บภาษี

  

ณัฐธยาน์ เหมราสวัสดิ์.jpg  ปัด13.png นางอรวรรณ กันทะพนม.JPG
นางณัฐธยาน์  เหมราสวัสดิ์ นางสาวศิณิชา นิกาแก้ว นางอรวรรณ  กันทะพนม
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน นักวิชาการสรรพสามิต

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

  

 นางดวงใจ.jpg นางสาวธิดาทิพย์ ปิยวงศ์สิริ (2).png พัชรินทร์ 2.jpg
นางดวงใจ วีระพันธ์ นางสาวธิดาทิพย์  ปิยวงศ์สิริ   นางสาวพัชรินทร์  ศรีมณี
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการ

  

งานปราบปราม

  

สุพรรณี1.jpg นายประเสริฐ ประสมทรัพย์.jpg ไผ่แก้ไข.jpg นายอุดม วงค์ชัย.แก้ไข jpg.jpg
นางสุพรรณี สุต๊ะนันท์ นายประเสริฐ  ประสมทรัพย์ นางสาวดาราภรณฺ์  สมลิคุณ นายอุดม  วงค์ชัย
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน นักวิชาการสรรพสามิต พนักงานขับรถยนต์
       

 

   
กลับด้านบน

 


 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นทืี่ลำพูน สาขาบ้านโฮ่ง

 

 

ว่าง.jpg 

 

(ว่าง)

 นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ

สรรพสามิตพื้นที่ สาขาบ้านโฮ่ง
 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

  

        นางสายทิพย์.jpg                 เนตรนภา ชุ่มใจ.jpg       นองนันท์.jpg
   นางสายทิพย์  ข่ายกา       นางสาวเนตรนภา  ชุ่มใจ นางสาวนองนนันท์ ใกล้ชิด
    นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ       เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการ

 

งานจัดเก็บภาษี

  

นางสาวชญาดา เคลื่อนเพชร.jpg นายวรวุธ มายาง.jpg นางปวีณา ชุ่มปิว.jpg
นางสาวชญาดา เคลื่อนเพชร นายวรวุธ  มายาง นางวีณา  ชุ่มปิว
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน นักวิชาการสรรพสามิต

  

งานปราบปราม

  

นายนพดล สินศักดิ์.jpg นางหทัยกานต์ อิงสถิตธนวันต์.jpg                      
นายนพดล  สินศักดิ์ นางหทัยกานต์  อิงสถิตธนวันต์ (นายอนุชา  ศรีมณี)
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน พนักงานขับรถยนต์

  

ติดต่อเรา คลิกที่นี่

กลับด้านบน