สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน
Lamphun Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร
 
นายลวรณ-แสงสนิท.jpg
นายลวรณ แสงสนิท
อธิบดีกรมสรรพสามิต
 
  นายณัฐกร.jpg นายวิวัฒน์.jpg
(ว่าง) นายณัฐกร อุเทนสุต นายวิวัฒน์ เขาสกุล
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่ง 
     ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต
     
  นางสิริพร ธนนันทนสกุล.jpg นายอัครุตม์ สนธยานนท์.jpg นางจิติธาดา ธนะโสภณ.png
(ว่าง) นางสิริพร ธนนันทนสกุล นายอัครุตม์ สนธยานนท์ นางจิติธาดา ธนะโสภณ
รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รองอธิบดีกรมสรรพสามิต
       

 

   

 ท่านดรุณี.jpg  

นางดรุณี จารุภูมิ
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5

 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน
 

  รูปท่านส.คมกริช ปรับ2.jpg 

นายคมกริช เนตรหิน
 สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน
       
ฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี ฝ่ายปราบปราม ฝ่ายกฎหมาย
       
ชนัสพงษ์.jpg จิณรวัตร์ แก้วกาศ.jpg นายมงคล  คำวงค์ษา.jpg  
นายชนัสพงษ์ จะนะดัง นายจิณรวัตร์ แก้วกาศ นายมงคล  คำวงค์ษา (ว่าง)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
(หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ) (หัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี) (หัวหน้าฝ่ายปราบปราม) (หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย)
       
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน สาขาเมืองลำพูน สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน สาขาบ้านโฮ่ง
   
กิตติพงษ์.jpg พิชชา.jpg
นายกิตติพงษ์ สารพงษ์ นางพิชชา ชุ่มกมล
เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
(สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองลำพูน) (สรรพสามิตพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง)