สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน
Lamphun Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร
 
อธิบดีกรม.jpg
นายพชร อนันตศิลป์
อธิบดีกรมสรรพสามิต
 
นายปิยกร.jpg นายวรวรรธน์.jpg ดร.อธิบดี1.jpg
นายปิยกร อภิบาลศรี นายวรวรรธน์ ภิญโญ ดร.ธิบดี วัฒนกุล
ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี
     
     
นายวิวัฒน์ เขาสกุล.jpg นางสิริพร ธนนันทสกุล.jpg นางศศิโสภา เกียรติวัฒน์.jpg นายอัครุตม์ สนธยานนท์.jpg
นายวิวัฒน์ เขาสกุล นางสิริพร ธนนันทนสกุล นางศศีโสภา เกียรติวัฒน์ นายอัครูตม์ สนธยานนท์
รองอธิบดี รองอธิบดี รองอธิบดี รองอธิบดี
       

 

ภาค 5.jpg
นายปัณณทัต ใจทน
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
 
นางสาวจินตนา ดิษเย็น.jpg
นางจินตนา ดิษเย็น
สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน
       
ฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี ฝ่ายปราบปราม ฝ่ายกฎหมาย
       
ชนัสพงษ์.jpg จิณรวัตร์ แก้วกาศ.jpg นายมงคล  คำวงค์ษา.jpg นายธีรพงษ์ ชิตสุริยวนิช1.jpg
นายชนัสพงษ์ จะนะดัง นายจิณรวัตร์ แก้วกาศ นายมงคล  คำวงค์ษา นายธีรพงษ์ ชิตสุริยวนิช
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
(หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ) (หัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี) (หัวหน้าฝ่ายปราบปราม) (หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย)
       
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน สาขาเมืองลำพูน สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน สาขาบ้านโฮ่ง
   
กิตติพงษ์.jpg พิชชา.jpg
นายกิตติพงษ์ สารพงษ์ นางพิชชา ชุ่มกมล
เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
(สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองลำพูน) (สรรพสามิตพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง)