สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน
Lamphun Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ทำเนียบผู้บริหาร

1 ผู้บริหารกรม.jpg

 2 ผู้บริหาร ภาค.jpg