สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน
Lamphun Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร
 
ดร.เอกนิติ.JPG
ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
อธิบดีกรมสรรพสามิต
 
 นายณัฐกร.JPG นายนิวัตน์.JPG นายอัครุตม์.JPG
นายณัฐกร  อุเทนสุด นายวิวัฒน์  เขาสกุล นายอัครุตม์  สนธยานนท์
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่ง 
     ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี
     
 นางสิริพร.JPG นางจิติธาดา.JPG ว่าง.JPG ว่าง.JPG
นางสิริพร  ธนนันทนสกุล นางจิติธาดา  ธนะโสภณ (ว่าง) (ว่าง)
รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รองอธิบดีกรมสรรพสามิต
       

 

   

 ท่านเศรษฐพร.jpg  

นายเศรษฐพร  ศรีติพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5

 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน
 

  รูปท่านส.คมกริช ปรับ2.jpg 

นายคมกริช เนตรหิน
 สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน
       
ฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี ฝ่ายปราบปราม ฝ่ายกฎหมาย
       
ชนัสพงษ์.jpg จิณรวัตร์ แก้วกาศ.jpg    
นายชนัสพงษ์ จะนะดัง นายจิณรวัตร์ แก้วกาศ (ว่าง) (ว่าง)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
(หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ) (หัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี) (หัวหน้าฝ่ายปราบปราม) (หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย)
       
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน สาขาเมืองลำพูน สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน สาขาบ้านโฮ่ง
   
กิตติพงษ์.jpg  
นายกิตติพงษ์ สารพงษ์ (ว่าง)
เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
(สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองลำพูน) (สรรพสามิตพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง)