สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน
Lamphun Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department เจตนารมณ์เจตจำนงสุจริต

ประกาศเจตนารมณ์ "นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (์No Gift Policy)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายละเอียดคลิกที่นี่

ประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เรื่อง ประกาศเจตนารมร์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายละเอียดคลิกที่นี่

ประกาศเจตนารมณ์ "นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏบัติหน้าที่ (No Gift Policy)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายละเอียดคลิกที่นี่

ประกาศเจตนารมณ์ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ" ของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายละเอียดคลิกที่นี่

ประกาศเจตนารมณ์ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ขับเคลื่อนสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูนให้เป็นองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายละเอียดคลิกที่นี่

ประกาศเจตนารมณ์ กรมสรรพสามิต นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 

รายละเอียดคลิกที่นี่

 ประกาศเจตนารมณ์ กรมสรรพสามิต ขับเคลื่อนกรมสรรพสามิตให้เป็นองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายละเอียดคลิกที่นี่

 ประกาศเจตนารมณ์ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ร่วมกิจกรรมตามมาตรการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลำพูนเมืองสะอาดสู่ความยั่งยืน 

ประจำปี พ.ศ. 2565

รายละเอียดคลิกที่นี่

ประกาศเจตนารมณ์ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ร่วมกิจกรรมตามมาตรฐานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลำพูนเมืองสะอาดสู่ความยั่งยืน ประจำปี พ.ศ. 2564

รายละเอียดคลิกที่นี่

ประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

รายละเอียดคลิกที่นี่

ประกาศเจตนารมณ์ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ" ของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- ฉบับภาษาไทย

- ฉบับภาษาอังกฤษ

ประกาศเจตนารมณ์ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ปี 2563

รายละเอียดคลิกที่นี่

ประกาศเจตนารมณ์ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ และร่วมต่อต้านทุจริต"

รายละเอียดคลิกที่นี่ 

ประกาศเจตนารมณ์ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ และร่วมต่อต้านการทุจริต" ของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- ฉบับภาษาไทย

- ฉบับภาษาอังกฤษ

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายละเอียดคลิกที่นี่

เผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ"

- ฉบับภาษาไทย
- ฉบับภาษาอังกฤษ
- QR Code