สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน
Lamphun Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

พื้นที่รับผิดชอบ

พื้นที่รับผิดชอบสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน มีพื้นที่รับผิดชอบ 8 อำเภอ โดยแบ่งการรับผิดชอบออกเป็น 2 สาขา ได้แก่ 

1. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน สาขาเมืองลำพูน รับผิดชอบเขตพื้นที่ อำเภอเมืองลำพูน, อำเภอบ้านธิ และอำเภอแม่ทา  (รวม 3 อำเภอ) 

2.  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน สาขาบ้านโฮ่ง  รับผิดชอบเขตพื้นที่ อำเภอบ้านโฮ่ง, อำเภอเวียงหนองล่อง, อำเภอลี้, อำเภอป่าซาง และอำเภอทุ่งหัวช้าง (รวม 5 อำเภอ)

 

รูปแผนที่สำนักงาน.jpg