สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง
Lampang Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ผลการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษี
และผลการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง