สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง
Lampang Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ดาวน์โหลด

ลำดับ เรื่อง

1

 แบบฟอร์มภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

2

 ตัวอย่างการคำนวณภาษี

 3

 ตารางเปรียบเทียบกระบวนงาน พรบ. 2560

 4

 ดาวน์โหลดรหัส EDI 2560

 5

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์

6

ดาวน์โหลดอื่น ๆ

7

หนังสือนำส่งเงินรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- รอบจัดเก็บระหว่างเดือน กันยายน - ตุลาคม 2564

- รอบจัดเก็บระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2564 - มกราคม 2565

- รอบจัดเก็บระหว่าเดือน กุมภาพันธ์ 2565

- รอบจัดเก็บระหว่างเดือน มีนาคม - เมษายน 2565

- รอบจัดเก็บระหว่างเดือน มีนาคม (เพิ่มเติม) และเดือนพฤษภาคม 2565

- รอบจัดเก็บระหว่างเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2565

- รอบจัดเก็บระหว่างเดือน สิงหาคม 2565

- รอบจัดเก็บระหว่างเดือน กันยายน 2565

- รอบจัดเก็บระหว่างเดือน ตุลาคม 2565

- รอบจัดเก็บระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2565

- รอบจัดเก็บระหว่างเดือน ธันวาคม 2565

- รอบจัดเก็บระหว่างเดือน มกราคม 2566

- รอบจัดเก็บระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ 2566

- รอบจัดเก็บระหว่างเดือน มีนาคม 2566

- รอบจัดเก็บระหว่างเดือน เมษายน 2566

- รอบจัดเก็บระหว่างเดือน พฤษภาคม 2566

- รอบจัดเก็บระหว่างเดือน มิถุนายน 2566

- รอบจัดเก็บระหว่างเดือน กรกฏาคม 2566

- รอบจัดเก็บระหว่างเดือน สิงหาคม 2566

- รอบจัดเก็บระหว่างเดือน กันยายน 2566

- รอบจัดเก็บระหว่างเดือน ตุลาคม 2566

- รอบจัดเก็บระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2566

- รอบจัดเก็บระหว่างเดือน ธันวาคม 2566

- รอบจัดเก็บระหว่างเดือน มกราคม 2567

- รอบจัดเก็บระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ 2567