คลังข้อมูล > ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

  

งบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

การแต่งชุดปกติขาวและการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

การจัดการความรู้ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ( ๖ เดือนหลัง)

ประกาศ บุคลากรดีเด่น ประจำสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง

การจัดการความรู้ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (๖ เดือนแรก)

มาตรฐานการให้บริการ/คู่มือสำหรับประชาชน และ มาตรฐานการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงาน

ประกาศเจตนารมณ์

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน

แบบฟอร์มราชการ