สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง
Lampang Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ลำดับ เรื่อง รายละเอียด

1

รายงานงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ตุลาคม 2562 2. พฤศจิกายน 2562 3. ธันวาคม 2562 4. มกราคม 2563 5. กุมภาพันธ์ 2563 
6. มีนาคม 2563 7. เมษายน 2563 8. พฤษภาคม 2563 9. มิถุนายน 2563 10. กรกฎาคม 2563 
11. สิงหาคม 2563 12. กันยายน 2563
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

2

รายงานงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. ตุลาคม 2563 2. พฤศจิกายน 2563 3. ธันวาคม 2563 4. มกราคม 2564 5. กุมภาพันธ์ 2564 
6. มีนาคม 2564 7. เมษายน 2564 8. พฤษภาคม 2564 9. มิถุนายน 2564 10. กรกฎาคม 2564 
11. สิงหาคม 2564 12. กันยายน 2564
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

3

 คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกรมสรรพสามิต

 
 4

 ข้อบังคับกรมสรรพสามิตว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมสรรพสามิต พ.ศ.2552

 
 5

 ขั้นตอนการคัดเลือกข้าราชการดีเด่นภาค/พื้นที่

 
 6

 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ

 

7

คู่มือการปฏิบัติงาน

- คู่มือการขอรับบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
- การแต่งเครื่องแบบกรมสรรพสามิต และชุดพิธีการ

 8

 คู่มือสำหรับประชาชน

 
 9

 การจัดการข้องร้องเรียนของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง

 

 10

 การจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและการประพฤติมิชอบ

- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทั่วไป/การติดต่อสอบถาม/เสนอแนะ/รับฟังความคิดเห็น
- คู่มือ การจัดการข้อร้องเรียน
- คำสั่งกรมสรรพสามิต

11

รายงานงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ตุลาคม 2564 2. พฤศจิกายน 2564 3. ธันวาคม 2564 4. มกราคม 2565 5. กุมภาพันธ์ 2565 
6. มีนาคม 2565 7. เมษายน 2565 8. พฤษภาคม 2565 9. มิถุนายน 2565 10. กรกฎาคม 2565 
11. สิงหาคม 2565 12. กันยายน 2565
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

 12

 ประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง

ประชาสัมพันธ์รูปแผนที่เขตพื้นที่ (Zoning) บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ที่ห้ามจำหน่ายสุรา ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 (รวมทุกอำเภอ)

 
 


13

รายงานงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. ตุลาคม 2565 2. พฤศจิกายน 2565 3. ธันวาคม 2565 4. มกราคม 2566 5. กุมภาพันธ์ 2566
6. มีนาคม 2566 7. เมษายน 2566 8. พฤษภาคม 2566 9. มิถุนายน 2566 10. กรกฎาคม 2566 
11. สิงหาคม 2566 12. กันยายน 2566
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566