สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง
Lampang Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ลำดับเรื่องรายละเอียด

1

รายงานงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตุลาคม 2562
พฤศจิกายน 2562
ธันวาคม 2562
มกราคม 2563
กุมภาพันธ์ 2563
มีนาคม 2563
เมษายน 2563
พฤษภาคม 2563
มิถุนายน 2563
กรกฎาคม 2563
สิงหาคม 2563
กันยายน 2563
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
 

2

 คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกรมสรรพสามิต

 
 3

 ข้อบังคับกรมสรรพสามิตว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมสรรพสามิต พ.ศ.2552

 
 4

 ขั้นตอนการคัดเลือกข้าราชการดีเด่นภาค/พื้นที่

 
 5

 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ

 

6

คู่มือการปฏิบัติงาน

- คู่มือการขอรับบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
- การแต่งเครื่องแบบกรมสรรพสามิต และชุดพิธีการ

 7

 คู่มือสำหรับประชาชน

 
 8

 การจัดการข้องร้องเรียนของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง