สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง
Lampang Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประกาศราคากลาง

icon12.png ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างปรับปรุงอาคารบ้านพักข้าราชการ (แฟลต 4 ชั้น 32 ห้อง) ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกที่นี่