สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง
Lampang Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

icon12.png โครงการส่งสริมความรู้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตสุรา/ประชาชนในชุมชน จังหวัดลำปาง 
     มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินการตามเกณฑ์พิจารณาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดลำปางดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นไปอย่างเรียบร้อย และเพื่อให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตสุรา/ประชาชนในชุมชน ได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีสรรพสามิตและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการจดทะเบียนสรรพสามิต การขอใบอนุญาตผลิต กระบวนการชำระภาษี และกระบวนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตสุรา และเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตสุรา รวมทั้งได้รับความรู้ทั่วไปทางการเงินจากเจ้าหน้าที่สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดลำปาง โดยมีการดำเนินการจำนวน 2 ครั้ง ดังนี้
    - ครั้งที่ 1 จัดในวันที่ 30 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตสุรา/ประชาชนในชุมชนพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง สาขาเมืองลำปาง จำนวน 30 ราย
    - ครั้งที่ 2 จะจัดขึ้นในวันที่ 20 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ อำเภอ วังเหนือ จังหวัดลำปาง มีกลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตสุรา/ประชาชนในชุมชนในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง สาขาแจ้ห่ม จำนวน 30 ราย
- หนังสือเชิญชวนโครงการส่งเสริมความรู้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ประชาชนในชุมชน ครั้งที่ 1 
- หนังสือเชิญชวนโครงการส่งเสริมความรู้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม/ประชาชนในชุมชน ครั้งที่ 2
-
เอกสารประกอบ หัวข้อ  "ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีสรรพสามิตฯ"
-
เอกสารประกอบ หัวข้อ "ความรู้ทั่วไปทางการเงิน"
-
ภาพการดำเนินโครงการฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566

icon12.png ประกาศเจตนารมณ์นโยบาายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมสรรพสามิต คลิกที่นี่

icon12.png ประกาศคณะกรรมการขายทอดลาดของกลาง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง เรื่อง การขายทอดตลาดของกลางในคดีกระทำผิดกฎหมายในหน้าที่กรมสรรพสามิต รถยนต์และรถจักรยานยนต์ จำนวน ๑๑ รายการ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ คลิกที่นี่ 

icon12.png การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน สินค้าที่ผ่านการคัดเลือกที่มีความโดดเด่นประจำจังหวัดลำปาง ประจำปี ๒๕๖๕ ข้าวแต๋นน้ำแตงโม "ณภัค" คลิกที่นี่

icon12.png ประกาศคณะกรรมการขายทอดลาดของกลาง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง เรื่อง เลื่อนวันขายทอดตลาดของกลางในคดีกระทำผิดกฎหมายในหน้าที่กรมสรรพสามิต ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ คลิกที่นี่

icon12.png ประกาศคณะกรรมการขายทอดลาด ของกลาง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง เรื่อง การขายทอดตลาดของกลางในคดีกระทำผิดกฎหมายในหน้าที่กรมสรรพสามิต จำนวน ๒ รายการ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ คลิกที่นี่

icon12.png การบริหารจัดการของกลางที่ได้จจากการปราบปรามผู้กระทำผิด คลิกที่นี่

icon12.png ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
คลิกที่นี่

icon12.png ๕ ข้อควรรู้ ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างไร ให้ถูกกฎหมายสำหรับร้านค้า หรือผู้ที่สนใจจะขายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ คลิกที่นี่..

icon12.png การดำเนินกิจกรรมตามแผนส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คลิกที่นี่ 

icon12.png ประกาศเจตนารมณ์ และแผนส่งเสริมคุณธรรม โครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใส คลิกที่นี่