สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง
Lampang Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

icon12.png  ประกาศคณะกรรมการขายทอดลาดของกลาง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง เรื่อง การขายทอดตลาดของกลางในคดีกระทำผิดกฎหมายในหน้าที่กรมสรรพสามิต  จำนวน 6 รายการ ลงวันที่  26  มกราคม  2567 คลิกที่นี่  NEW

icon12.png  ประกาศคณะกรรมการขายทอดลาดของกลาง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง เรื่อง การขายทอดตลาดของกลางในคดีกระทำผิดกฎหมายในหน้าที่กรมสรรพสามิต (ครั้งที่ 2) จำนวน 3 รายการ ลงวันที่  18 ธันวาคม  2566 คลิกที่นี่ 

icon12.png  ประกาศคณะกรรมการขายทอดลาดของกลาง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง เรื่อง การขายทอดตลาดของกลางในคดีกระทำผิดกฎหมายในหน้าที่กรมสรรพสามิต  จำนวน 3 รายการ ลงวันที่  20  พฤศจิกายน  2566 คลิกที่นี่  

icon12.png  ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายการไม่นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว คลิกที่นี่

icon12.png  ประกาศคณะกรรมการขายทอดลาดของกลาง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง เรื่อง การขายทอดตลาดของกลางในคดีกระทำผิดกฎหมายในหน้าที่กรมสรรพสามิต  จำนวน 6 รายการ ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2566 คลิกที่นี่ 

icon12.png  ประกาศคณะกรรมการขายทอดลาดของกลาง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง เรื่อง การขายทอดตลาดของกลางในคดีกระทำผิดกฎหมายในหน้าที่กรมสรรพสามิต  จำนวน 7 รายการ ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 คลิกที่นี่ 

icon12.png โครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
   
   - ประกาศเจตนารมณ์  คลิกที่นี่
      - แผนการดำเนินการตามเป้าหมาย คลิกที่นี่
      - ประกาศยกย่องเชิดชูบุคลากรต้นแบบของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง คลิกที่นี่
      - ประกาศยกย่องเชิดชูดหน่วยงานต้นแบบของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง
คลิกที่นี่
      - สื่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใส คลิกที่นี่
      - การดำเนินกิจกรรมตามเป้าหมาย คุณธรรมเป้าหมาย "ปัญหาที่อยากแก้" และ "ความดีที่อยากทำ" และคุณธรรม 5 ประการ 
คลิกที่นี่


icon12.png โครงการส่งเสริมความรู้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตสุรา/ประชาชนในชุมชน จังหวัดลำปาง

     มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินการตามเกณฑ์พิจารณาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดลำปางดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นไปอย่างเรียบร้อย และเพื่อให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตสุรา/ประชาชนในชุมชน ได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีสรรพสามิตและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการจดทะเบียนสรรพสามิต การขอใบอนุญาตผลิต กระบวนการชำระภาษี และกระบวนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตสุรา และเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตสุรา รวมทั้งได้รับความรู้ทั่วไปทางการเงินจากเจ้าหน้าที่สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดลำปาง โดยมีการดำเนินการจำนวน 2 ครั้ง ดังนี้
     - ครั้งที่ 1 วันที่ 30 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง กลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตสุรา/ประชาชนในชุมชนพื้นที่ความรับผิดชอบสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง สาขาเมืองลำปาง  ภาพการดำเนินโครงการฯ
คลิกที่นี่
     - ครั้งทีี่ 2 วันที่ 20 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง กลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตสุรา/ประชาชนในชุมชนพื้นที่ความรับผิดชอบสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง สาขาแจ้ห่ม   ภาพการดำเนินโครงการฯ
คลิกที่นี่
- เอกสารประกอบการบรรยาย หัวข้อ "ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีสรรพสามิตฯ" 
คลิกที่นี่
- เอกสารประกอบการบรรยาย หัวข้อ "ความรู้ทั่วไปทางการเงิน"
คลิกที่นี่
 

 

icon12.png ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมสรรพสามิต คลิกที่นี่

icon12.png ประกาศคณะกรรมการขายทอดลาดของกลาง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง เรื่อง การขายทอดตลาดของกลางในคดีกระทำผิดกฎหมายในหน้าที่กรมสรรพสามิต รถยนต์และรถจักรยานยนต์ จำนวน ๑๑ รายการ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ คลิกที่นี่ 

icon12.png การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน สินค้าที่ผ่านการคัดเลือกที่มีความโดดเด่นประจำจังหวัดลำปาง ประจำปี ๒๕๖๕ ข้าวแต๋นน้ำแตงโม "ณภัค" คลิกที่นี่

icon12.png ประกาศคณะกรรมการขายทอดลาดของกลาง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง เรื่อง เลื่อนวันขายทอดตลาดของกลางในคดีกระทำผิดกฎหมายในหน้าที่กรมสรรพสามิต ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ คลิกที่นี่

icon12.png ประกาศคณะกรรมการขายทอดลาด ของกลาง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง เรื่อง การขายทอดตลาดของกลางในคดีกระทำผิดกฎหมายในหน้าที่กรมสรรพสามิต จำนวน ๒ รายการ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ คลิกที่นี่

icon12.png การบริหารจัดการของกลางที่ได้จจากการปราบปรามผู้กระทำผิด คลิกที่นี่

icon12.png ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
คลิกที่นี่

icon12.png ๕ ข้อควรรู้ ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างไร ให้ถูกกฎหมายสำหรับร้านค้า หรือผู้ที่สนใจจะขายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ คลิกที่นี่..

icon12.png การดำเนินกิจกรรมตามแผนส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คลิกที่นี่ 

icon12.png ประกาศเจตนารมณ์ และแผนส่งเสริมคุณธรรม โครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใส คลิกที่นี่