สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง
Lampang Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวกิจกรรม

LP66127 (1).jpg

ประชุมสภากาแฟ จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 12/2566

วันที่ 22 ธันวาคม 2566 นายสว่าง จิโน สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง พร้อมด้วย นายบุญรัตน์ ทำดี สรรพสามิตสาขาเมืองลำปาง และนางสาวแจ่มจิตต์ วงศ์ไชยพรม นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย เข้าร่วมงานประชุมสภากาแฟ จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 12/2566 ประจำเดือน ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน และนำเสนอผลการดำเนินงานของหน่วยงาน รวมทั้งเป็นการพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อราชการ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของหน่วยงาน ทั้งนี้ยังเป็นเวทีให้แต่ละสังกัดกระทรวงได้พบปะหารือพูดคุยข้อราชการอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อประสานงาน และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดประโยชน์แก่ประชาชน ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้มีหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพ โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม

LP666126 (1).jpg

กิจกรรมงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2567

วันที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 17.00 น. นายสว่าง จิโน สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย สรรพสามิตพื้นที่สาขา และบุคลากรสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ให้บริการต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ และแจกน้ำหมักไล่แมลง แก่ประชาชน ที่เข้ามาใช้บริการและเยี่ยมบูธกิจกรรมกระทรวงการคลัง (คบจ.ลำปาง) ในงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2567 โดยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปางจัดกิจกรรมจำลองการ #คัดแยกขยะ ภายใต้แนวคิดตามกรอบยุทธศาสตร์ EASE Excise ของกรมสรรพสามิต เพื่อเป็นการรณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้ง และทิ้งขยะที่คัดแยกแล้วใส่ถังขยะให้ถูกต้อง อันจะเป็นประโยชน์ในการกำจัดขยะ และส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในการนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากประชาชนภายในงานเป็นอย่างมาก โดยมีเด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่หลากหลายช่วงวัยเข้าร่วมเล่นกิจกรรมภายในบูธอย่างคับคั่ง

LP66125 (1).jpg

การประชุม ข้าราชการและบุคลากรสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง ครั้งที่ 11/2566

วันที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายสว่าง จิโน สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง เป็นประธานการประชุม ข้าราชการและบุคลากรสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง ครั้งที่ 11/2566 เพื่อมอบนโยบาย รับทราบและติดตามผลการปฏิบัติงานของทุกฝ่าย และทุกสาขา ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปางและผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Line Metting
โดยเรื่องก่อนวาระการประชุมได้ร่วมกันสวดบทเจริญพระพุทธมนต์ “วชิรกิตฺติยาภาราชธีตาวรทานคาถา” ถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

LP66124 (1).jpg

ออกตรวจและประชาสัมพันธ์ในงาน December Fest 2023

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 17.30 น. นายสว่าง จิโน สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง มอบหมายให้นายบุญรัตน์ ทำดี สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองลำปาง นางสาวขวัญชนก สายเทพ หัวหน้าฝ่ายปราบปราม นางดวงใจ วีระพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สายตรวจสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง ออกตรวจและประชาสัมพันธ์งานในหน้าที่ของกรมสรรพสามิตให้แก่ผู้จัดงานและผู้ประกอบการ ในงาน December Fest 2023 จัดงานระหว่างวันที่ 8 - 11 ธันวาคม 2566 ณ ลานร่ำเปิง หน้าศูนย์การค้าเซนทรัลลำปาง โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปางได้ดำเนินการตรวจสอบใบอนุญาตขายสุรา และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบของกรมสรรพสามิต พร้อมทั้งกำชับให้ผู้จัดงานและผู้ประกอบการภายในงานปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของกรมสรรพสามิตอย่างเคร่งครัด ในการนี้ ผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับความร่วมมือจากผู้จัดงานและผู้ประกอบการภายในงานเป็นอย่างดี

LP66123 (1).jpg

กิจกรรมโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ประจำเดือนธันวาคม 2566)

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 07.00 น. นายสว่าง จิโน สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง มอบหมายให้ นายบุญรัตน์ ทำดี สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง สาขาเมืองลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการฯ ในการนี้ ได้ออกหน่วยให้บริการออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ นอกสถานที่ และประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ ในสินค้าที่ผิดหรือถูกต้องตามกฎหมาย งานในบทบาทภารกิจของกรมสรรพสามิต ให้กับประชาชน ตอบประเด็นปัญหาข้อซักถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับประชาชน รับแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดกฎหมายสรรพสามิต มีการแจกกระเป๋าผ้าลดโลกร้อนสำหรับผู้ประกอบการที่มารับบริการ แจกของที่ระลึกและน้ำหมักชีวภาพที่นำสุรา ยาสูบ จากของกลางในคดีที่สิ้นสุดแล้ว ไปแปรรูปเป็นน้ำหมักชีวภาพไล่แมลงศัตรูพืช ส่งต่อให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ต่อไป

LP66122 (1).jpg

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 7 ธันวาคม 2566

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 นายสว่าง จิโน สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ดังนี้
เวลา 06.30 น. นายสิฐฒิชัย คำแก้ว เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง โดยมีพระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
เวลา 08.30 น. นางสาวจิราพร พรหมยศ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา ณ วัดปงสนุก ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี

1.jpg

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 นายสว่าง จิโน สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ดังนี้
เวลา 07.00 น. นายสว่าง จิโน สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี
เวลา 08.00 น. นายณัฐพงษ์ มายาง สรรพสามิตพื้นที่สาขาสบปราบ และเจ้าหน้าที่สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง สาขาสบปราบ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสบปราบ ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง

LP66117 (1).jpg

เข้าพบผู้บริหารจังหวัดลำปาง ผู้พิพากษา อัยการ เนื่องในโอกาศเข้ารับตำแหน่ง

เมื่อวันที่ 27 และ 30 พฤศจิกายน 2566 นายสว่าง จิโน สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย หัวหน้าฝ่ายปราบปราม และเจ้าหน้าที่สายตรวจ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำปาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงลำปาง อัยการจังหวัดลำปาง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงลำปาง และอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดลำปาง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการปฏิบัติงาน

LP66116 (1).jpg

ร่วมบริจาคสิ่งของ เนื่องในวันรวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี 2567

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นายสว่าง จิโน สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง มอบหมายให้ นางสาวพรนิภา มุณีแก้ว นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ นายบุญรัตน์ ทำดี สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองลำปาง และ นางสาวจิราพร พรหมยศ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมบริจาคสิ่งของ เนื่องในวันรวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี 2567 เพื่อใช้เป็นของรางวัลสลากกาชาดและรางวัลมัจฉากาชาด ในงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 15-24 ธันวาคม 2566 โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง รศ.ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการรับมอบสิ่งของ

LP66115 (1).jpg

ประเพณีล่องสะเปาจาวละกอน ตามรอยเจ้าหลวง ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นายสว่าง จิโน สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง เข้าร่วมงานประเพณีล่องสะเปาจาวละกอน ตามรอยเจ้าหลวง ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ วัดปงสนุกเหนือ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองลำปาง ชุมชนคุณธรรมฯ วัดปงสนุก และภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม ดำเนินโครงการส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณี วัฒนธรรมสำคัญ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดลำปาง ในช่วงเทศกาลลอยกระทง หรือประเพณีล่องสะเปาจาวละกอนของชาวจังหวัดลำปาง

LP66114 (1).jpg

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 นายสว่าง จิโน สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ดังนี้
เวลา 07.30 น. นางสาวจิราพร พรหมยศ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า โดยมี นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง
เวลา 08.30 น. นางสาวแจ่มจิตต์ วงศ์ไชยพรม นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ และนางสาวขวัญชนก สายเทพ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน ร่วมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาด บริเวณค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง ตามโครงการจิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะ

LP66113 (1).jpg

พิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ช่วงเทศกาลลอยกระทง 2566

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 นายสว่าง จิโน สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง ร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ช่วงเทศกาลลอยกระทง ณ สถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง และบูรณาการร่วมกับชุดจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการจังหวัดลำปาง ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง เทศบาลนครลำปาง และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ลงพื้นที่จัดระเบียบสังคมและป้องปรามการกระทำผิดกฎหมาย ช่วงเทศกาลลอยกระทง ในสถานประกอบการ หรือสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ และจุดที่ประชาชนรวมตัวกัน ในบริเวณสวนสาธารณะเขื่อนยางและสถานบริการร้านฉำฉา, ร้านชมวัง restauran, ร้านโสด Station, ร้านวอมบาร์, ร้าน OLD TIME, ร้านกำไร หม่าล่า, ร้าน HOPE และร้านสมสู่ โดยมีนายชนาธิป เสมแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ประกอบการสถานบริการได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

LP66112 (1).jpg

ประชุมข้าราชการและบุคลากรสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง ครั้งที่ 10/2566

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นายสว่าง จิโน สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง เป็นประธานการประชุม ข้าราชการและบุคลากรสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง ครั้งที่ 10/2566 เพื่อมอบนโยบาย รับทราบและติดตามผลการปฏิบัติงานของทุกฝ่าย และทุกสาขา ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปางและผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Line Metting
โดยเรื่องก่อนวาระการประชุมได้ร่วมกันสวดบทเจริญพระพุทธมนต์ “วชิรกิตฺติยาภาราชธีตาวรทานคาถา” ถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

LP66111 (1).jpg

สภากาแฟ จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 11/2566

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 นายสว่าง จิโน สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง มอบหมายให้นางสาวพรนิภา มุณีแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี พร้อมด้วยสรรพสามิตสาขาเมืองลำปาง หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย และหัวหน้าฝ่ายปราบปราม เป็นตัวแทนเข้าร่วมงานประชุมสภากาแฟ จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 11/2566 ณ เรือนจำชั่วคราวปงยางคก ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงยุติธรรมร่วมกันเป็นเจ้าภาพ โดยมีท่านชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม

LP66106 (1).jpg

ประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการจัดเก็บภาษี สถานบริการไนต์คลับและดิสโกเธค ผับ บาร์ ค็อกเทลเลาจน์

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 10.30 น. นายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง เป็นประธานการประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการจัดเก็บภาษี สถานบริการไนต์คลับและดิสโกเธค ผับ บาร์ ค็อกเทลเลาจน์ โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการในพื้นที่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง