สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง
Lampang Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

ปก 64 แผนบริหารความต่อเนื่อง.jpg

การฝึกซ้อมแผนบริหารความพร้อมตามแผนบริหารความต่อเนื่องต่อสภาวะวิกฤติ
เผชิญเหตุรับมือการระบาดของโรคคิดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทางสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง จัดซ้อมแผนตามแผนบริหารความต่อเนื่อง เผชิญเหตุรับมือการระบาด เพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดสถานการณ์จริง ในรูปแบบการฝึกปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ ได้ดำเนินการเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 15.00 - 16.30 น. ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง มีผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมประกอบด้วย ผู้บริหารของหน่วยงาน นายประพันธ์  สุขเข สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง พร้อมทั้ง หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าสาขา และเจ้าหน้าที่ในสังกัด โดยได้บันทึกผลการฝึกซ้อมแผน

uatucm417858-2.jpg

โครงการ "เราชนะ" กลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง รับลงทะเบียนโครงการ “เราชนะ”
สำหรับกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ (ไม่มีสมาร์ทโฟน หรืออินเทอร์เน็ต) ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2564 วันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง 345/35 ม.6 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง
โทรศัพท์ 054-811530
⭕️อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า มากันด้วยนะคะ 🙏🏻

170221.0.jpg

กิจกรรมวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ ๘๙ ปี ๑๗ กุมภาพนธ์ ๒๕๖๔

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายประพันธ์ สุขเข สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างฯ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง/สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาฯ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมในวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ ๘๙ ปี ประกอบด้วย
๑. เวลา ๐๙.๐๐ น ทำบุญถวายสังฆทานและจตุปัจจัยแด่พระสงฆ์ ณ วัดศรีปงชัย
๒. เวลา ๑๐.๐๐ น จัดกิจกรรมCSR ด้วยการทำความสะอาดบริเวณวัดและห้องน้ำของวัดศรีปงชัย
๓. เวลา ๑๑.๐๐ น จัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยทำความสะอาดบริเวณรอบอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปางและบ้านพักข้าราชการฯ

ปก km.jpg

กิจกรรมการจัดการความรู้ของบุคลากร (ระหว่างหน่วยงาน) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง มอบหมายให้บุคลากร (ชุมชนนักปฏิบัติ) จำนวน 3 คน ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี คือ นางสาวธนิดา  เหมืองทอง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน นางสาวโยษิตา  สร้อยข่าย พนักงานการเงินและบัญชี และนางสาววิภาวี  ใจจักรคำ นักวิชาการสรรพสามิต เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ของบุคลากร (ระหว่างหน่วยงาน) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันพุธที่ 6 มกราคม 2564 ร่วมกับบุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในสังกัดอีก 8 แห่ง เพื่อนำผลการดำเนินการมาใช้เป็นหลักฐานเอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ และสรรพสามิตพื้นที่ แนวทางการดำเนินการโดยร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) ในรูปแบบ CoP (Community of Practice - ชุมชนนักปฏิบัติ) หัวข้อความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและบัญชีและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของสพนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง ร่วมถ่ายทอดความรู้หัวข้อ " แนวทางการตรวจสอบเอกสารการขอเบิกเงินสินบนและเงินรางวัล "ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง

291263.jpg

รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น นายประพันธ์ สุขเข สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง ได้เป็นประธานการปล่อยแถวสายตรวจเจ้าพนักงานสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง ออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งสั่งการให้บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามนโยบายของกรมสรรพสามิตอย่างเคร่งครัด โดยก่อนการปล่อยแถวฯ ได้ให้นโยบาย และแนวทางในการปฏิบัติงานแก่สายตรวจ

241263.jpg

ออกหน่วยบริการร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 นางอังภิศร อักษรไพร สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองลำปาง ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง สาขาเมืองลำปาง และสายตรวจสาขาเมืองลำปาง ออกหน่วยบริการประชาชนร่วมกับจังหวัดลำปาง ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน หมู่ที่ 6 ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ในการนี้ได้นำบริการในรูปแบบต่าง ๆ ไปให้บริการแก่ประชาชน ดังนี้
1. รับยื่นแบบคำร้องขอ และออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ ด้วยเครื่องออกใบอนุญาตเคลื่อนที่ แบบเบ็ดเสร็จ (Mobile Office)
2. นำเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ภารกิจ กรมสรรพสามิต, พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560, พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ของกระทรวง สาธารณะสุข, คำสั่ง คสช. ที่ 22/ 2558 แนะนำ วัน เวลา สถานที่ บุคคล ที่สามารถขายและห้ามขาย สุรา ยาสูบ, ประชาสัมพันธ์โลโก้คุณธรรมอัตลักษณ์ของกรมสรรพสามิต “โปร่งใส ซื่อสัตย์ มีมาตรฐาน”
3. ตอบข้อซักถาม สัมภาษณ์ความต้องการคาดหวังจากประชาชนที่มีต่อองค์กร และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับประชาชนที่มาเยี่ยมชมสถานที่จัดแสดง
4. รับแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมายในหน้าที่กรมสรรพสามิต

cover0512.jpg

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายประพันธ์ สุขเข สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างฯ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง ร่วมพิธีกับจังหวัดลำปางเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๓ ดังนี้
(๑) เวลา ๐๗.๐๐ น ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
(๒) เวลา ๐๙.๓๐ น. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ณ พระวิหารหลวง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
(๓) เวลา ๑๘.๐๐ น พิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

081263-1.png

ออกหน่วยบริการออกใบอนุญาตเคลื่อนที่

📢📢 ข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการจะต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบและไพ่ ทางสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง และพื้นที่สาขาเมืองลำปาง จะมีการออกหน่วยบริการออกใบอนุญาตเคลื่อนที่ ณ บูธกระทรวงการคลัง งานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2564 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป
📌📌หมายเหตุ : ต่อใบอนุญาตขายสุรายาสูบและไพ่ภายในงาน รับของขวัญที่ระลึกฟรี‼️‼️

241163-0.jpg

สรรพสามิตลำปางพบผู้ประกอบการสุราชุมชน

วันที่ 25-26 พ.ย.63 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง นายประพันธ์ สุขเข สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง ได้จัดกิจกรรมสรรพสามิตลำปางพบผู้ประกอบการสุราชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง สาขาเมืองลำปาง รวม 5 อำเภอ ซึ่งมีผู้ประกอบการสุราชุมชนเข้าร่วม จำนวน 107 ราย โดยจัดประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการปฎิบัติตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 และระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุมโรงอุตสาหกรรมผลิตสุราชุมชน พ.ศ.2560 รวมถึงการรับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการฯ

วันรักต้นไม้ (0).jpg

กิจกรรมวันรักต้นไม้ของชาติ พ.ศ. 2563

วันพุธ ที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา นายประพันธ์ สุขเข สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง ร่วมทำกิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ของชาติ พ.ศ. 2563 โดยร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้ ในบริเวณสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปางและบ้านพักข้าราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง

สมเด็จย่า63 (1).jpg

พิธีน้อมรำลึกวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 120 ปี

วันพุธ ที่ 21 ตุลาคม 2563 นางจิราพร พรหมยศ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง ร่วมวางพานพุ่มเนื่องในโอกาสครบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ หอประชุม ศาลากลางจังหวัดลำปาง

13Oct63 (0).JPG

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นางสาวแจ่มจิตต์ วงศ์ไชยพรม นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวานบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง

091063-0.jpg

กิจกรรมจิตอาสาลำปางสะอาด

นางสาวแจ่มจิตต์ วงศ์ไชยพรม นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง เข้าร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาลำปางสะอาด กับคณะเจ้าหน้าที่บริหารการคลังประจำจังหวัดลำปาง (คบจ.) ณ มหาวิทยาลัยเนชั่น ถึง ศาลากลางจังหวัดลำปาง ในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563

oil (0).jpg

ประชุมรับฟังความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับผู้ประกอบการคลังน้ำมัน

เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายประพันธ์ สุขเข สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง ได้มอบหมายให้ นายสมชาย ตุลา นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง ประชุมรับฟังความคิดเห็นการดำเนินงานตามระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการเก็บและขนย้ายน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน เพื่อความสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสานการทำงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ร่วมกับผู้ประกอบการคลังน้ำมันในจังหวัดลำปาง ทั้ง ๔ ราย ในวันศุกร์ ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง

ปก.jpg

พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

"น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ"

ในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562
นายประพันธ์ สุขเข สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (พิธีทำบุญตักบาตร , พิธีวางพวงมาลา ,พิธีถวายบังคม,กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำและพิธีจุดเทียน)

 

lp0.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปางสัญจร เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 นายประพันธ์ สุขเข สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง ได้ลงพื้นที่ประชุม ในโครงการ "สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปางสัญจร เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม" ณ วัดสันปินไชย (หมู่บ้านศาลาดอน) ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง

12Aug (0).jpg

พิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายประพันธ์ สุขเข สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง และเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ดังนี้
๑. พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นราชกุศล
๒. ลงนามถวายพระพรชัยมงคล
๓. พิธีถวายสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

11Aug (0).jpg

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๒๙ น นายประพันธ์ สุขเข สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง ได้นำข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างฯ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาในความรับผิดชอบ ทำพิธีราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ระพี (0).jpg

กิจกรรมวันระพี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๕๐ น. นายประพันธ์ สุขเข สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง ได้วางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในโอกาส “วันระพี” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ลานอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ด้านหน้าอาคารศาลแขวงจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

28Jul (2).jpg

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม 2563 นายประพันธ์ สุขเข สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง และข้าราชการสำนักงานสรรพสามิตเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ดังนี้
๑. พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นราชกุศล
๒. ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และลงนามถวายพระพรชัยมงคล
๓. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ข่าวทั้งหมด