สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง
Lampang Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวกิจกรรม

LP66035 (2).jpg

พิธีถวายราชสักการะ "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" ประจำปี 2566 และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2566

วันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 07.30 น. นายชาตรี สุขสิทธิ สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง มอบหมายให้นางสาวพรนิภา มุณีแก้ว นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง เข้าร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะ "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" ประจำปี 2566 และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2566 ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี

LP66034 (2).jpg

โครงการส่งเสริมความรู้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตสุรา/ประชาชนในชุมชนจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1

วันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมความรู้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตสุรา/ประชาชนในชุมชนจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 39 คน ประกอบด้วยผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตสุรา และประชาชนในจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง
โครงการส่งเสริมความรู้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตสุรา/ประชาชนในชุมชนจังหวัดลำปาง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินการตามเกณฑ์พิจารณาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดลำปางดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นไปอย่างเรียบร้อย และที่สำคัญเพื่อให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตสุรา/ประชาชนในชุมชน ได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีสรรพสามิตและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการจดทะเบียนสรรพสามิต การขอใบอนุญาตผลิต กระบวนการชำระภาษี กระบวนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตสุรา และร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ รับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตสุรา รวมทั้งได้รับความรู้ทั่วไปทางการเงินจากเจ้าหน้าที่สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดลำปาง

LP66033 (2).jpg

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาย่านการค้า/ตลาดชุมชน

วันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง มอบหมายให้นายบูรณ์ปิยวัฒน์ วงค์เทพ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง สาขาเมืองลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาย่านการค้า/ตลาดชุมชน เนื่องในวันที่ระลึก วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า 31 มีนาคม 2566 ณ ตลาดต้องชม กาดนัดฮิมวัง บ้านสามัคคี หมู่ที่ 2 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน

LP660302 (1).jpg

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแม่น้ำจาง

วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง มอบหมายให้นางสาวแจ่มจิตต์ วงศ์ไชยพรม นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายและฝ่ายปราบปราม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแม่น้ำจาง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน ที่บริเวณลานหลุก บ้านหลุกใต้ ม.12 ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

LP6603 (1).jpg

ตรวจจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการร่วมกับชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดลำปาง

วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 22.00 น. นายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง มอบหมายให้นายพิชัย ออมสิน เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน และสายตรวจที่ 6 ร่วมออกตรวจจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการร่วมกับชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดลำปาง ตามคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง โดยได้ตรวจสอบและประชาสัมพันธ์สถานประกอบการ ทั้งสิ้นจำนวน 10 ราย ในการตรวจสอบครั้งนี้ไม่พบการกระทำผิดกฎหมาย ตาม พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต 2560

LP666022 (1).jpg

กิจกรรมเนื่องในวันสถานกรมสรรพสามิต ครบรอบ 91 ปี

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขา ร่วมทำกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 91 ปี ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 โดยร่วมทำบุญถวายสังฆทาน ถวายปัจจัย และทำความสะอาดบริเวณวัด ณ วัดผาลาด ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง และร่วมกันทำกิจกรรมตีเส้นจราจร ทาสีบริเวณทางเท้า และ Big Cleaning Day บริเวณสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง และบ้านพักข้าราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง

 

LP66024 (2).jpg

ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5  ตรวจราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง และตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นายเศรษฐพร ศรีติพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจราชการ ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง พร้อมทั้งประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ให้กับข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง โดยมีนายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย สรรพสามิตพื้นที่สาขาทุกสาขา ให้การต้อนรับ ในการนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง สาขาเมืองลำปาง และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง สาขาสบปราบ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยม และศึกษาดูงาน ณ บริษัท ขนส่งนำ้มันทางท่อ จำกัด (FPT) คลังน้ำมันนครลำปาง และบริษัท เอเชี่ยนแอสฟัลท์ จำกัด

 

LP6602 (1).jpg

จังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 น. นายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง มอบหมายให้นายณัฐพงษ์ มายาง นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง สาขาสบปราบ เข้าร่วมโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนอนุบาลสบปราบ หมู่ 2 ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯ ในการนี้ได้มีการประชาสัมพันธ์งานในภาระกิจของกรมสรรพสามิต ตอบประเด็นปัญหาข้อชักถามของประชาชน สร้างความรู้ความเข้าใจให้เยาวชน รับแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดกฎหมายสรรพสามิต บริการออกใบอนุญาตขายสุรายาสูบ และไพ่ มอบกระเป๋าผ้าลดโลกร้อนสำหรับผู้มาต่อใบอนุญาต และแจกของที่ระลึกให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชน

LP66023 (2).jpg

ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการโรงอุตสาหกรรมผลิตสุราในเขตพื้นที่สาขาแจ้ห่ม

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 นายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง พร้อมด้วยนางสาวพรนิภา มุณีแก้ว นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต นางสาวขวัญชนก สายเทพ สรรพสามิตพื้นที่สาขาแจ้ห่ม และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ออกตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการโรงอุตสาหกรรมผลิตสุราในเขตพื้นที่สาขาแจ้ห่ม จำนวน 3 ราย ดังนี้
1. วิสาหกิจชุมชน แปรรูปผลผลิตจากข้าวบ้านต้นฮ่าง หมู่ 4 โดยนางวรรณเพ็ญ ทิมัน
2. วิสาหกิจชุมชน แปรรูปผลผลิตจากข้าวบ้านต้นฮ่าง หมู่ 4 โดยนางกาญจนา มัชชะ
3. วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปข้าวเหนียวหม้อดินลำปาง โดยนางรุ่งทิวาท์ สูงขาว
ทั้งนี้ ได้แนะนำให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมชำระภาษีให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง สอดคล้องกับวัตถุดิบและสุราที่กลั่นได้ และให้ถือปฏิบัติตามกฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

resize เจตนารมณ์.jpg

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมสรรพสามิต

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเจตนารมณ์นโยบาายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมสรรพสามิต ตามแนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) ในการประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

1.jpg

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

วันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. นายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง มอบหมายให้นายธวัช อินทจักร เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปราม สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

LP661 (1).jpg

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566

เวลา 09.00 น. นายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง และพื้นที่สาขา ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566

LP1228 (1).jpg

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

28 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง มอบหมายให้นายพรหมมินทร์ อำมาตยศ เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปราม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาที่สาธารณประโยชน์ ถนน แหล่งน้ำ คู คลอง เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ ศาลเจ้าแม่สุชาดา หมู่ที่ 1 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปา

LP1222 (1).jpg

มอบของกลางรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ที่คดีถึงที่สุด ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 10.30 นายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย คณะกรรมการเก็บรักษาของกลาง และเจ้าหน้าที่สายตรวจ ร่วมบริจาคและส่งมอบของกลาง รถจักรยานยนต์ที่คดีถึงที่สุด เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง รถยนต์ จำนวน 1 คัน และรถจักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วันไชย คำเสน รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นตัวแทนรับ

LP1208 (1).jpg

มอบของกลางรถจักรยานยนต์ที่คดีถึงที่สุด ให้แก่วิทยาลัยสารพัดน่าน และวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 นายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย คณะกรรมการเก็บรักษาของกลาง และเจ้าหน้าที่สายตรวจ ร่วมบริจาคและส่งมอบของกลาง รถจักรยานยนต์ที่คดีถึงที่สุด เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา ให้แก่วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน จำนวน 3 คัน โดยมีนางวริทธิ์นันท์ จันทรมนตรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน พร้อมอาจารย์และนักศึกษา เป็นตัวแทนรับมอบ และให้แก่วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง จำนวน 2 คัน โดยมีนายบัญญัติ กันมาเวียง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง และอาจารย์ เป็นตัวแทนรับมอบ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง