สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง
Lampang Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประกาศรับสมัครงาน

... NEW ... Button_Icon.png ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2565
รายละเอียดคลิกที่นี่

Button_Icon.png ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
รายละเอียดคลิก

Button_Icon.png ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือก ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง
รายละเอียดคลิก

Button_Icon.png ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง
รายละเอียดประกาศรับสมัคร 

Button_Icon.png ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
รายละเอียดคลิก 

Button_Icon.png ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
รายละเอียดคลิกที่นี่

Button_Icon.png ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ภาคความรู้ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารักการประเมินสมรรถนะ ภาคความสามารถ ครั้งที่ 2
รายละเอียดคลิก

Button_Icon.png ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกภาคความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
รายละเอียดคลิก

Button_Icon.png ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ รายละเอียด ดังนี้
- ประกาศรับสมัคร
- ใบสมัครและบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ

Button_Icon.png ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกเพื่อดูรายละเอียด

Button_Icon.png ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ภาคความสามารถ ครั้งที่ 2 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ภาคคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น ครั้งที่ 3
รายละเอียดคลิก

Button_Icon.png ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ภาคความรู้ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ภาคความสามารถ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต คลิก

Button_Icon.png ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรบุคคล (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน คลิก

Button_Icon.png ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ภาคความรู้ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน คลิก

Button_Icon.png ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ภาคความรู้ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต คลิก

Button_Icon.png ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความรู้เพื่อเลือกสรร (คนพิการ) เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน คลิก

Button_Icon.png ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต คลิก

Button_Icon.png ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต คลิก

Button_Icon.png ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง สาขาเมืองลำปาง
รายละเอียดประกาศและเอกสารประกอบการรับสมัคร
    1. สำเนาประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ฉบับที่1) คลิก
    2. สำเนาประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ฉบับที่2) คลิก
   ใบสมัครและบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ
   1. ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป คลิก
   2. บัตรประจำตัวสอบ คลิก