สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง
Lampang Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

LP66101 (0).jpg

ไหว้ศาลพระภูมิ เจ้าที่ และศาลตายาย เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันเริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น.นายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย สรรพสามิตพื้นที่สาขาทุกพื้นที่สาขา และบุคลากรในสังกัด ร่วมไหว้ศาลพระภูมิ เจ้าที่ และศาลตายาย เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันเริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

LP6692 (1).jpg

วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day)

นายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566 ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง

LP66091 (1).jpg

โครงการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการต่อใบอนุญาตผลิตสุราเพื่อการค้า

      สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง จัดประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการต่อใบอนุญาตผลิตสุราเพื่อการค้า ให้กับผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตสุราขนาดเล็ก ในเขตความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการต่อใบอนุญาตผลิตสุราที่กำลังจะหมดอายุ ไม่ให้เกิดความล่าช้าและสร้างความต่อเนื่องในการดำเนินกิจการของผู้ประกอบอุตสาหกรรม รวมถึงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการต่อใบอนุญาตผลิตสุราเพื่อการค้า รับฟังปัญหา ตอบข้อซักถามของผู้ประกอบอุตสาหกรรม โดยดำเนินการจำนวน 3 ครั้ง ดังนี้
     ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่่ลำปาง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 55 คน ประกอบด้วยผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตสุรา ในเขตความรับผิดชอบสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง สาขาเมืองลำปาง
     ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 58 คน ประกอบด้วยผู้ประกอบอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปางสาขาเมืองลำปาง และสาขาสบปราบ
     ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 53 คน ประกอบด้วยผู้ประกอบอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแจ้ห่ม

LP66077 (1).jpg

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2566

นที่ 28 กรกฏาคม 2566 นายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ดังนี้
ภาคเช้า ร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา สวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 72 รูป พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยมีนายชัชวาล ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง
ภาคค่ำ ร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี แสดงความรัก ความเทิดทูน ของเหล่าพสกนิกรชาวลำปางที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีนายชัชวาล ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี c ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง

 

LP66075 (0).jpg

โครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง พร้อมด้วยนางสาวขวัญชนก สายเทพ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่สาขาแจ้ห่ม และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง สาขาแจ้ห่ม เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 และโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนทุ่งคาวิทยา ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการฯ ภายในงานได้มีการประชาสัมพันธ์งานในหน้าที่ของกรมสรรพสามิต ให้บริการออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ มีการแจกกระเป๋าผ้าสำหรับผู้ต่อใบอนุญาต แจกน้ำหมักชีวภาพไล่แมลงจากของกลางสุราและยาสูบที่ได้รับอนุมัติให้ทำลายแล้ว และของที่ระลึก ให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนที่เข้ามาเยี่ยมชมหน่วยงานของกรมสรรพสามิต

LP66074 (1).jpg

ตรวจเยี่ยม บริษัท เนเจอรี่ จำกัด

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายเศรษฐพร ศรีติพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 และนายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมสถานประกอบการของผู้ประกอบอุตสาหกรรม ประเภทเครื่องดื่ม เพื่อรับทราบข้อมูล ปัญหา และข้อเสนอแนะ จากผู้ประกอบอุตสาหกรรม และเยี่ยมชมกระบวนการผลิต ณ บริษัท เนเจอรี่ จำกัด เลขที่ 716/1 หมู่ 3 ตำบลเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

LP66073.jpg

ตรวจเยี่ยม บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โรงงานลำปาง

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น.นายเศรษฐพร ศรีติพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 และนายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมสถานประกอบการของผู้ประกอบอุตสาหกรรม ประเภทเครื่องดื่ม เพื่อรับทราบข้อมูล ปัญหา และข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบอุตสาหกรรม ณ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โรงงานลำปาง

LP66076 (0).jpg

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณะ ถนน แหล่งน้ำ เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง มอบหมายให้ นางสาวพรนิภา มุณีแก้ว นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณะ ถนน แหล่งน้ำ เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 18 กรกฎาคม 2566 โดยมีนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฯ นำหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชนจิตอาสาชาวจังหวัดลำปาง ร่วมกิจกรรม ณ วัดม่อนกระทิง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

LP66072 (1).jpg

งานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดลำปาง ประจำปี 2566

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง พร้อมด้วย นายณัฐพงษ์ มายาง สรรพสามิตพื้นที่สาขาสบปราบ ร่วมงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดลำปาง ประจำปี 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เพื่อรับมอบเกียรติบัตรยกย่องชุมชน องค์กร อำเภอคุณธรรม โดยมีนายชนาธิป เสมแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานกล่าวเปิดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดลำปาง ปี 2566 พร้อมประกาศเจตนารมณ์รวมพลังขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดลำปาง

LP66071 (1).jpg

กิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาด ถนน แหล่งน้ำ สถานที่ราชการ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 11 กรกฎาคม 2566 และจิตอาสาพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแม่น้ำจางเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง มอบหมายให้นางสาวแจ่มจิตต์ วงศ์ไชยพรม นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาด ถนน แหล่งน้ำ สถานที่ราชการ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 11 กรกฎาคม 2566 และจิตอาสาพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแม่น้ำจางเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานนำคณะผู้บริหารหน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วน ประชาชนจิตอาสา และพสกนิกรชาวจังหวัดลำปางทุกหมู่เหล่า ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ ฝายทดน้ำแม่จาง บ้านนากว้าวกิ่ว ม.4 ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

LP6664 (1).jpg

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตร ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 96 พรรษา

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 07.00 น. นายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง มอบหมายให้นางสาวจิราพร พรหมยศ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตร ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 96 พรรษา 26 มิถุนายน 2566 โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ วันพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

LP6663 (1).jpg

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันอานันทมหิดล 6 มิถุนายน 2566

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปราม สังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร มหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 (วันอานันทมหิดล) ณ พื้นที่บริเวณโดยรอบโรงพยาบาลลำปาง โดยมีนายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน

LP6661.jpg

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2566

วันที่เสาร์ ที่ 3 มิถุนายน 2566 นายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ดังนี้
- เวลา 07.00 น. นายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระภิกษุและสามเณร จำนวน 46 รูป ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง
- เวลา 09.00 นายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง มอบหมายให้นางสาวพรนิภา มุณีแก้ว นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารจัดเก็บภาษี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณะ ปลูกต้นไม้ ปลูกป่า ณ บริเวณพื้นที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียน อ.ลป.ด ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
- เวลา 19.00 น. นายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่บำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัย ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง

 

LP6662 (1).jpg

วันวิสาขบูชา ประจำปี 2566

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 17.30 น. นายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง มอบหมายให้นายบูรณ์ปิยวัฒน์ วงศ์เทพ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง สาขาเมืองลำปาง เข้าร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา "วันวิสาขบูชา" ประจำปี 2566 โดยมีนายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส และพระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง

LP6656 (1).jpg

พิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 นายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ สวนพฤกษชาติ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยมีนายประจวบ ดอนคำมูล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ เป็นประธานในพิธี

ข่าวทั้งหมด


บริการอิเล็กทรอนิกส์

รับเรื่องร้องเรียน

แจ้งเบาะแส

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คู่มือสำหรับประชาชน