สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง
Lampang Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

LP66054 (11).jpg

กิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม วันธรรมสวนะ

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 07.30 น. นายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง มอบหมายให้ นายบูรณ์ปิยวัฒน์ วงศ์เทพ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง สาขาเมืองลำปาง ร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม วันธรรมสวนะ "ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน" ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชนชาวลำปาง ร่วมกิจกรรม

LP66053 (1).jpg

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแม่น้ำจาง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 นายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง มอบหมายให้ นางสาวพรนิภา มุณีแก้ว นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแม่น้ำจาง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ บริเวณสะพานบ้านหนองพัฒนา หมู่ 9 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน

LP66052 (1).jpg

ประชุมข้าราชการและบุคลากรสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง ครั้งที่ 4/2566

      วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง เป็นประธานการประชุมข้าราชการและบุคลากรสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง ครั้งที่ 4/2566 เพื่อมอบนโยบาย รับทราบและติดตามผลการปฏิบัติงานของทุกฝ่าย และทุกสาขา ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์และแผนการดำเนินการตามเป้าหมาย โครงการพัฒนาองค์กรต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปางและผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Line Metting
     โดยเรื่องก่อนวาระการประชุมได้ร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระ  สวดบทเจริญพระพุทธมนต์ “วชิรกิตฺติยาภาราชธีตาวรทานคาถา” ถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และพิธีการมอบใบประกาศ ยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นบุคคล/หน่วยงานต้นแบบ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง ทำความดี จนเป็นแบบอย่างได้ ตามคุณธรรม "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

LP66051 (1).jpg

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณะ ถนน แหล่งน้ำ เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566

วันที่ 4 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง มอบหมายให้ นางสาวแจ่มจิตต์ วงศ์ไชยพรม นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณะ ถนน แหล่งน้ำ เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 โดยมีนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฯ นำหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชนจิตอาสาชาวจังหวัดลำปาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ วัดชมภูหลวง ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

ปก.jpg

โครงการส่งเสริมความรู้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตสุรา/ประชาชนในชุมชนจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2

วันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ สมงอน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ หัวหน้าฝ่ายและหัวหน้าสาขา ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมความรู้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตสุรา/ประชาชนในชุมชนจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 37 คน ประกอบด้วยผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตสุรา และประชาชนในชุมชนจังหวัดลำปาง ในเขตความรับผิดชอบสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง สาขาแจ้ห่ม
โครงการส่งเสริมความรู้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตสุรา/ประชาชนในชุมชนจังหวัดลำปาง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์พิจารณาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดลำปางดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และเพื่อให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตสุรา/ประชาชนในชุมชน ได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีสรรพสามิตและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการจดทะเบียนสรรพสามิต การขอใบอนุญาตผลิต กระบวนการชำระภาษี และกระบวนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตสุรา ร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ รับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตสุรา รวมทั้งได้รับความรู้ทั่วไปทางการเงินจากเจ้าหน้าที่สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดลำปาง

ปก.jpg

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 25 เมษายน ประจำปี 2566

วันที่ 25 เมษายน 2566 นายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สายตรวจที่ 2 และสายตรวจที่ 3 ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 25 เมษายน ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตา ต่อบูรพมหากษัตริย์ไทย และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ มณฑลพิธี พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี

LP66043 (1).jpg

ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/ด่านตรวจร่วม

วันที่ 12 เมษายน 2566 นายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง มอบหมายให้นางสาวขวัญชนก สายเทพ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่สายตรวจ ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/ด่านตรวจร่วม ร่วมกับคณะทำงานติดตาม ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/ด่านตรวจร่วม และการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ระดับอำเภอ ตามคำสั่งศูนย์อำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำปาง โดยได้ตรวจเยี่ยม มอบน้ำดื่มและน้ำอัดลมให้เจ้าหน้าที่ในจุดตรวจ จำนวน 5 จุดตรวจในเขตอำเภอเมืองลำปาง และอำเภอห้างฉัตร

LP66042 (1).jpg

ออกตรวจจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการร่วมกับชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดลำปาง 11 เมษายน 2566

วันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 22.00 น. นายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง มอบหมายให้นางสาวขวัญชนก สายเทพ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ พร้อมด้วยสายตรวจที่ 1 และ 2 ร่วมออกตรวจจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการร่วมกับชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดลำปาง โดยได้ตรวจสอบและประชาสัมพันธ์สถานประกอบการ จำนวน 5 ราย ในการตรวจสอบครั้งนี้ไม่พบการกระทำผิดกฎหมาย ตาม พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560

LP66041 (1).jpg

พิธีเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกปลอดภัยให้บริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566

วันที่ 10 เมษายน 2566 นายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง พร้อมด้วยนางสาวขวัญชนก สายเทพ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สายตรวจที่ 3 และสายตรวจที่ 5 ร่วมพิธีเปิด ศูนย์อำนวยความสะดวกปลอดภัยให้บริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ หมวดทางหลวงห้างฉัตร ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 12-18 เมษายน 2566 ภายใต้การรณรงค์ของจังหวัดลำปางที่ว่า "ชีวิตใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" และคำขวัญของกรมทางหลวง "เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง" เพื่อป้องกันและบรรเทาอุบัติเหตุบนท้องถนนลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ผู้ใช้เส้นทาง เป็นจุดพักคน พักรถ และให้ความรู้แก่ผู้ขับขี่ ผู้ใช้เส้นทาง เป็นจุดพักคน พักรถ และให้ความรู้แก่ผู็ขับขี่ผู้ใช้เส้นทาง โดยมีนายชนาธิป เสมแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด

LP66035 (2).jpg

พิธีถวายราชสักการะ "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" ประจำปี 2566 และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2566

วันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 07.30 น. นายชาตรี สุขสิทธิ สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง มอบหมายให้นางสาวพรนิภา มุณีแก้ว นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง เข้าร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะ "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" ประจำปี 2566 และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2566 ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี

LP66034 (2).jpg

โครงการส่งเสริมความรู้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตสุรา/ประชาชนในชุมชนจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1

วันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมความรู้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตสุรา/ประชาชนในชุมชนจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 39 คน ประกอบด้วยผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตสุรา และประชาชนในจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง
โครงการส่งเสริมความรู้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตสุรา/ประชาชนในชุมชนจังหวัดลำปาง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินการตามเกณฑ์พิจารณาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดลำปางดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นไปอย่างเรียบร้อย และที่สำคัญเพื่อให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตสุรา/ประชาชนในชุมชน ได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีสรรพสามิตและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการจดทะเบียนสรรพสามิต การขอใบอนุญาตผลิต กระบวนการชำระภาษี กระบวนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตสุรา และร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ รับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตสุรา รวมทั้งได้รับความรู้ทั่วไปทางการเงินจากเจ้าหน้าที่สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดลำปาง

LP66033 (2).jpg

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาย่านการค้า/ตลาดชุมชน

วันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง มอบหมายให้นายบูรณ์ปิยวัฒน์ วงค์เทพ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง สาขาเมืองลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาย่านการค้า/ตลาดชุมชน เนื่องในวันที่ระลึก วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า 31 มีนาคม 2566 ณ ตลาดต้องชม กาดนัดฮิมวัง บ้านสามัคคี หมู่ที่ 2 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน

LP660302 (1).jpg

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแม่น้ำจาง

วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง มอบหมายให้นางสาวแจ่มจิตต์ วงศ์ไชยพรม นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายและฝ่ายปราบปราม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแม่น้ำจาง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน ที่บริเวณลานหลุก บ้านหลุกใต้ ม.12 ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

LP6603 (1).jpg

ตรวจจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการร่วมกับชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดลำปาง

วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 22.00 น. นายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง มอบหมายให้นายพิชัย ออมสิน เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน และสายตรวจที่ 6 ร่วมออกตรวจจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการร่วมกับชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดลำปาง ตามคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง โดยได้ตรวจสอบและประชาสัมพันธ์สถานประกอบการ ทั้งสิ้นจำนวน 10 ราย ในการตรวจสอบครั้งนี้ไม่พบการกระทำผิดกฎหมาย ตาม พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต 2560

LP666022 (1).jpg

กิจกรรมเนื่องในวันสถานกรมสรรพสามิต ครบรอบ 91 ปี

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นายชาตรี สุขสิทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขา ร่วมทำกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 91 ปี ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 โดยร่วมทำบุญถวายสังฆทาน ถวายปัจจัย และทำความสะอาดบริเวณวัด ณ วัดผาลาด ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง และร่วมกันทำกิจกรรมตีเส้นจราจร ทาสีบริเวณทางเท้า และ Big Cleaning Day บริเวณสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง และบ้านพักข้าราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง

 

ข่าวทั้งหมด


บริการอิเล็กทรอนิกส์

รับเรื่องร้องเรียน

แจ้งเบาะแส

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คู่มือสำหรับประชาชน