สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง
Lampang Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department แผนงานโครงการที่รับผิดชอบ

  

 

แผนงาน/โครงการ การจัดการความรู้ในองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
-
 การจัดการความรู้ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (6 เดือนแรก)
1. นำเสนอการบรรยายความรู้ เรื่อง แนวทางการตรวจสอบเอกสารการขอเบิกเงินสินบนและเงินรางวัล
2. รายงานผลการดำเนินการจัดการความรู้


แผนงาน/โครงการ การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงาน/โครงการ การจัดการความรู้ในองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- การจัดการความรู้ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (6 เดือนหลัง)
1. นำเสนอการบรรยายวามรู้ เรื่อง "การดำเนินงานขอบำเหน็จ บำนาญ และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference)
หัวข้อความรู้ " การตรวจสอบบำเหน็จตกทอดที่ผู้เสียชีวิตยื่นขอหนังสือรับบำเหน็จค้ำประกัน"

2. รายงานผลการดำเนินการจัดการความรู้

- การจัดการความรู้ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (6 เดือนแรก)
1. นำเสนอการบรรยายความรู้ เรื่อง การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

2. รายงานผลการดำเนินการจัดการความรู้

แผนการส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
     (Corporate Social Responsibility : CSR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- รายงานผลโครงการ "สรรพสามิตร่วมสืบสานวัฒนธรรม ปันน้ำใจสู่สังคม ลดภาวะโลกร้อน"
ตามแผนการส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวะล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงาน/โครงการ การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
- รายงานผลตามโครงการรับฟังความคิดเห็นการดำเนินการ ตามระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการเก็บและขนย้ายน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน พ.ศ. 2563