สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง
Lampang Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

โครงสร้างองค์กร

 โครงสร้างองค์กรสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง

 

ผู้บริหาร

 

 ส ประพันธ์.jpg

 นายประพันธ์  สุขเข
 สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง

 

 

             
จิราพร.jpg   วิทยา.jpg   ชุุมพล2.jpg   แจ่มจิตต์.jpg

นางสาวจิราพร  พรหมยศ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 

นายวิทยา สุขเจริญ
หัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

 

สิบโท ชุมพล ปั้นกาญจนโต
หัวหน้าฝ่ายปราบปราม

 

นางสาวแจ่มจิตต์ วงศ์ไชยพรม
หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

             

 

กลับด้านบน

Rg1-footer.jpg

 

 

 

สรรพสามิตพื้นที่สาขา

 

  

             
 อังภิศร.jpg   ณัฐพล.jpg        

นางอังภิศร อักษรไพร
สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองลำปาง

 

นายณัฐพงษ์  มายาง
สรรพสามิตพื้นที่สาขาสบปราบ

 

 - ว่าง -
สรรพสามิตพื้นที่สาขาแจ้ห่ม

   

 

กลับด้านบน

กรอบตำแหน่งลำปาง.jpg 

กลับด้านบน