สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง
Lampang Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

โครงสร้างองค์กร

 โครงสร้างองค์กร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง
 
 ผู้บริหาร | ฝ่ายอำนวยการ | ฝ่ายบริหารจัดเก็บภาษี | ฝ่ายปราบปราม | ฝ่ายกฏหมาย
 
 สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองลำปาง | สรรพสามิตพื้นที่สาขาสบปราบ |สรรพสามิตพื้นที่สาขาแจ้ห่ม
 

ผู้บริหาร

ส.สว่าง.jpg

นายสว่าง  จิโน
สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง
0 5481 1530 ต่อ 757001

 

 

ฝ่ายอำนวยการ

ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

ฝ่ายกฏหมาย

ฝ่ายปราบปราม

จิราพร.jpg พรนิภา.jpg แจ่มจิตต์.jpg ขวัญชนก.jpg

นางสาวจิราพร  พรหมยศ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
0 5481 1530 ต่อ 757011

นางสาวพรนิภา  มุณีแก้ว
หัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี
0 5481 1530 ต่อ 757021

นางสาวแจ่มจิตต์  วงศ์ไชยพรม
หัวหน้าฝ่ายกฏหมาย
0 5481 1530 ต่อ 757041

นางสาวขวัญชนก  สายเทพ
หัวหน้าฝ่ายปราบปราม
0 5481 1530 ต่อ 757031

 
บุญรัตน์.jpg  ณัฐพล.jpg ปิยวรรณ.jpg

นายบุญรัตน์  ทำดี 
สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองลำปาง
0 5481 1526 ต่อ 757101

นายณัฐพงษ์  มายาง
สรรพสามิตพื้นที่สาขาสบปราบ
0 5429 6165 ต่อ 757301

นางปิยวรรณ  กันทะวงศ์
สรรพสามิตพื้นที่สาขาแจ้ห่ม
0 5436 9111 ต่อ 757201

 

 

line-on.jpg

ฝ่ายอำนวยการ

จิราพร.jpg

นางสาวจิราพร  พรหมยศ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 
ศิริลักษณ์1.jpg empty.jpg อังคณา.jpg

นางสาวศิริลักษณ์  โพชนา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสางอังคณา  จองคำ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 

 

พนักงานราชการ

empty.jpg   โยษิตา resize.jpg  

- ว่าง -
พนักงานประจำสำนักงาน

นางสาวโยษิตา  สร้อยข่าย
พนักงานการเงินและบัญชี

 

     


 

 

 

ลูกจ้างชั่วคราว

นิลวรรณ.jpg ศักดิ์ชาย.jpg  

นางสาวนิลวรรณ  งามดี
นักวิชาการสรรพสามิต

นายศักดิ์ชาย  ศิริรักษ์
พนักงานขับรถยนต์

 

 

กลับด้านบน
 line-on.jpg

 

 


ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

พรนิภา.jpg

นางสาวพรนิภา  มุณีแก้ว
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

 
จารุวรรณ.jpg ภัทร์ปรียา2.jpg ศิริฉาย.jpg

นางสาวจารุวรรณ  ราชตัน
นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

นางสาวภัทร์ปรียา  พิทักษ์กลีบบัว
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

นางสาวศิริฉาย  ปัญญาคม
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

ชุภัคกาญจน์.jpg

   

นางสาวชุภัคกาญจน์  ใจวัน
เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน

 

 

 

ลูกจ้างชั่วคราว

 

สุวิมล.jpg  ชิดชนก.jpg  อุบลรัตน์.jpg 

นางสาวสุวิมล  ม่วงสอน
นักวิชาการสรรพสามิต

นางสาวชิดชนก  ธงชัย
นักวิชาการสรรพสามิต

นางสาวอุบลรัตน์  อ่อนน้อม
นักตรวจสอบภาษี

 

กลับด้านบน
 line-on.jpg

  


ฝ่ายกฎหมาย

 
แจ่มจิตต์.jpg

นางสาวแจ่มจิตต์  วงศ์ไชยพรม
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายกฏหมาย

 
 

สุรีย์พร-1.jpg

นางสุรีย์พร  ประเสริฐ
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

 

ลูกจ้างชั่วคราว

 

สัตยา.jpg

นายสัภยา  อินทวงศ์
นิติกร

 

กลับด้านบน
 line-on.jpg

 


ฝ่ายปราบปราม

ขวัญชนก.jpg

นางสาวขวัญชนก  สายเทพ
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายปราบปราม

 
รุ่งทิวา.jpg ธวัช.jpg ประเสริฐ.jpg

นางสาวรุ่งทิวา  เจริญนุกุล
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

นายธวัช  อินทจักร์
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

นายประเสริฐ  มานะศิลป์
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

กรวิทย์.jpg

พรหมมินทร์.jpg

ทวินันท์.jpg

นายกรวิทย์  ทาสุรินทร์
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

นายพรหมมินทร์  อำมาตยศ
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

นางสาวทวินันท์  พรมเพ็ชร
เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน

  จีราภรณ์.jpg

  

  

นางสาวจิราภรณ์  ช่างเหล็ก
เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน

 

 

 

พนักงานราชการ

 ภูมินทร์.jpg สันติพงษ์.jpg   

นายภูมินทร์  บุญภู่
พนักงานขับรถยนต์

นายสันติพงษ์  ปิงแก้ว
พนักงานสื่อสาร

 

 

ลูกจ้างชั่วคราว

 วิภาวี.jpg เชาว์วรรธน์.jpg   บุษบา.jpg

นางสาววิภาวี  ใจจักรคำ
นักวิชาการสรรพสามิต

นายเชาว์วรรธน์  จันทร์กันธะ
นักวิชาการสรรพสามิต

นางสาวบุษบา  หล้าปาวงค์
เจ้าพนักงานสรรพสามิต

ชนะชล.jpg  อภิเชษฐ์.jpg . จักรกฤษ.jpg

นายชนะชล  สุต๋าคำ
เจ้าพนักงานสรรพสามิต

นายอภิเชษฐ์  ทัพพพันธ์
พนักงานขับรถยนต์

นายจักรกริช  อายะชู
พนักงานขับรถยนต์

สมศิริ.jpg  .สมชาติ.jpg ธีรพงษ์.jpg

นายสมศิริ  ศรีเมืองสุข
เจ้าพนักงานสรรพสามิต

นายสมชาติ  จันคำมา
พนักงานขับรถยนต์

นายธีรพงศ์  จันทร์ศิริ
พนักงานขับรถยนต์

วราวุฒิ.jpg  ธนภัทร.jpg . วรภัทร.jpg

นายวรวุฒิ  เขียวสนุก
เจ้าพนักงานสรรพสามิต

นายธนภัทร์  สายโกสุม
พนักงานขับรถยนต์

นายวรภัทร  คำนนท์
พนักงานขับรถยนต์

   อรรถพล.jpg.  


 

นายอรรถพล  ใจจักรคำ
พนักงานขับรถยนต์

 

 

กลับด้านบน
 line-on.jpg

 


สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองลำปาง

 

บุญรัตน์.jpg

นายบุญรัตน์  ทำดี
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองลำปาง

 
พิมพ์ใจ.jpg พิชัย.jpg ขวัญใจ.jpg

นางสาวพิมพ์ใจ  เปียงงาม
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

นายพิชัย  ออมสิน
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

นางสาวขวัญใจ  อาวรณ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นิตยา.jpg ณัฐณิชา.jpg  

นางนิตยา  ทาสุรินทร์
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

นางสาวณัฐณิชา  ใจปินตา
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

 

 

พนักงานราชการ

วนิดา.jpg

นางสาววนิดา  เขื่อนปัญญา
นักวิชาการสรรพสามิต

 

ลูกจ้างชั่วคราว

ภคมณ.jpg  จิดาภา.jpg อรทัย.jpg

นางสาวเทวิกา  ทองเพชร
นักวิชาการสรรพสามิต

นางสาวจิดาภา  อุดทังกันทา
เจ้าพนักงานสรรพสามิต

นางอรทัย  สิงหฤกษ์
เจ้าพนักงานธุรการ

     
 

 

 

 

กลับด้านบน
 line-on.jpg

 


สรรพสามิตพื้นที่สาขาสบปราบ

  
ณัฐพล.jpg

นายณัฐพงษ์  มายาง
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
สรรพสามิตพื้นที่สาขาสบปราบ

 
empty.jpg สิฐฒิชัย.jpg มลิวัลย์.jpg

นางธัญญพัทธ์  กุลธวัฒน์นันท์
นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ

นายสิฐฒิชัย  คำแก้ว
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

นางสาวมลิวัลย์  เตวัง
เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

ปฏิมาภรณ์.jpg    

นางปฏิมาภรณ์  สาทอน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

 

 

ลูกจ้างชั่วคราว

 

อรอนงค์.jpg  ชุตินันต์.jpg แพรวพรรณ.jpg 

นางสาวอรอนงค์  วงค์ฝั้น
เจ้าพนักงานสรรพสามิต

นางสาวชุตินันท์  อิ่มพร
เจ้าพนักงานสรรพสามิต

นางสาวแพรวพรรณ  ชุมภู
เจ้าพนักงานธุรการ

     
 


 

 

 

กลับด้านบน
 line-on.jpg

 


สรรพสามิตพื้นที่สาขาแจ้ห่ม

  
ปิยวรรณ.jpg

นางสาวปิยวรรณ  กันทะวงค์
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
สรรพสามิตพื้นที่สาขาแจ้ห่ม

 
บูรณ์ปิยวัฒน์.jpg ศิริพรรณ.jpg พิชชาพร.jpg

นายบูรณ์ปิยวัฒน์  วงค์เทพ
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ

นางสาวศิริพรรณ  ตระกูลศุภมิตร
เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน

 นายพิชชาพร  จิตมานนท์
เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน

 

ลูกจ้างชั่วคราว

 

กีรติ98.jpg  อภิญญา.jpg  กรณ์พัสวี1.jpg

นายกีระติ  เตชะแก้ว
เจ้าพนักงานสรรพสามิต

นางสาวอภิญญา  ศรีไชยา
เจ้าพนักงานสรรพสามิต

นางสาวกรณ์พัสวี  ศรีไชยา
เจ้าพนักงานธุรการ

     
 


 

 

 

กลับด้านบน
 line-on.jpg
กรอบตำแหน่งลำปาง13-2-67.jpg
 line-on.jpg

 

กลับด้านบน
 line-on.jpg