สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง
Lampang Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ทำเนียบผู้บริหาร

 

สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

 S.Pannatat.jpg

นายปัณณทัต  ใจทน

 27  มิถุนายน  2556 - 26 พฤษภาคม 2559

Rg1-footer.jpg
S.Anchalee ReZ.jpg

 

นางอัญชลี ชลังสุทธิ์

 

26 พฤษภาคม 2559 -  18 ธันวาคม 2560

Rg1-footer.jpg
ส ประพันธ์2.jpg  

นายประพันธ์  สุขเข

 

 18 ธันวาคม 2560 - 8 พฤศจิกายน 2564

Rg1-footer.jpg
ส.สมชาย.jpg  

นายสมชาย  เปี่ยมสุข

 

 11 พฤศจิกายน 2564 - 30 กันยายน 2565

Rg1-footer.jpg
 ส.ชาตรี.jpg  

นายชาตรี  สุขสิทธิ์

 

 9  พฤศจิกายน 2565 - ปัจจุบัน