สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง
Lampang Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ทำเนียบผู้บริหาร

 

สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

 S.Pannatat.jpg

นายปัณณทัต  ใจทน

 27  มิถุนายน  2556 - 26 พฤษภาคม 2559

Rg1-footer.jpg
S.Anchalee ReZ.jpg

 

นางอัญชลี ชลังสุทธิ์

 

26 พฤษภาคม 2559 -  18 ธันวาคม 2560

Rg1-footer.jpg
ส ประพันธ์2.jpg  

นายประพันธ์  สุขเข

 

 18 ธันวาคม 2560 - ปัจจุบัน

Rg1-footer.jpg