สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง
Lampang Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

เกี่ยวกับสำนักงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง

    สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง เป็นหน่วยงานราชการสังกัดกรมสรรพสามิต  กระทรวงการคลัง หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บ
3. กำกับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา
4. วางแผนปฏิบัติการและประเมินผล เพื่อการบริหารงานจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายภาษีสรรพสามิตให้เป็นไปตามนโยบาย/แผนงาน และเป้าหมายของกรมสรรพสามิต และสำนักงานสรรพสามิตภาค
5. การตรวจสอบภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ด้วยระบบการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและประเมินเรียกเก็บภาษี 
6. ประสานงาน/ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

การแบ่งงานภายใน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ มีการแบ่งงานภายในออกเป็น 4 ฝ่าย ดังนี้
1. ฝ่ายอำนวยการ
       หน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานในการบริหารงานทั่วไปของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขาในด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูลต่าง ๆ งานบริหารงานบุคคล และงานพัสดุครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบและที่กรมได้มอบอำนาจให้ปฏิบัติ ในกรณีต่าง ๆ การจัดเตรียมการประชุม การประสานงาน การติดต่อกับสำนักงานสรรพสามิตภาค หน่วยงาน และบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การจัดทำงบประมาณของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และพื้นที่สาขาที่อยู่ในความ รับผิดชอบ และที่กรมได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติในกรณีต่าง ๆ การตรวจตัดปีเงินผลประโยชน์ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวม ตรวจสอบรายงาน สถิติ ปริมาณงานต่าง ๆ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะ สนับสนุน เร่งรัด ติดตาม การปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาพร้อมทั้งการประเมินผลงานต่าง ๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายการวางแผนประชาสัมพันธ์เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการประชาสัมพันธ์ของภาค พร้อมทั้งการติดตามแผน เพื่อให้ประชาชน ผู้เสียภาษีมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่กรมจัดเก็บการดำเนินการเกี่ยวกับการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการนอกเวลาทำการปกติปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

2. ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี
      หน้าที่ความรับผิดชอบ ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตทุกประเภท ภาษี อบจ. และที่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บการประเมินภาษี เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม การยกเว้น และการขอคืนภาษีประสานงานด้านข้อมูลกับภาค เพื่อประโยชน์ต่องานด้านตรวจสอบภาษีของภาคควบคุม ตรวจสอบ และตรวจปฏิบัติการโรงอุตสาหกรรม/โรงงานที่อยู่ในความควบคุมกำกับ ดูแล ให้คำปรึกษา แนะนำ และให้ความสนับสนุนงานด้านการจัดเก็บภาษีแก่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาการจัดทำรายงาน งบเดือน และสถิติข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาการอนุญาต และการขออนุมัติในกรณีต่าง ๆที่อยู่ในความรับผิดชอบและที่กรมได้มอบอำนาจ ให้ปฏิบัติ การพิจารณาการออกใบอนุญาต พร้อมทั้งการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ และที่ได้รับมอบหมายให้จัดเก็บพิจารณาตรวจสอบการขอจดทะเบียนสรรพสามิต การจัดทำข้อมูลสถิติและรายงานที่เกี่ยวข้องควบคุมการเบิกจ่ายและจำหน่ายแสตมป์สรรพสามิตกำกับ ดูแล และควบคุมการผลิตและจำหน่ายใบยาสูบและยาสูบทุกประเภทตามที่กำหนดในกฎหมาย และระเบียบการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าในความควบคุมให้คำปรึกษาแนะนำ ให้ความสนับสนุนด้านใบอนุญาตและทะเบียนสรรพสามิตแก่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ฝ่ายปราบปราม
          หน้าที่ความรับผิดชอบ วางแผนการสืบสวน ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตและดำเนินการปราบปรามยาเสพติดตาม พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบสืบสวน วางแผนจับกุม และปราบปรามผู้กระทำผิดตามกฎหมายสรรพสามิตและระเบียบวิธีปฏิบัติออกตรวจร้านค้า โรงอุตสาหกรรม โรงงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำเพื่อให้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย ข้อบังคับและสัญญาของทางราชการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร และความรู้ความเข้าใจเพื่อป้องกันหรือลดการกระทำผิดตามกฎหมายสรรพสามิตกำกับ ดูแล ให้คำปรึกษา แนะนำ และให้ความสนับสนุนงานด้านป้องกันและปราบปรามแก่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ฝ่ายกฎหมาย
          หน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินการด้านงานคดีในทางแพ่งตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต การเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิดกฎหมายภาษีสรรพสามิตที่อยู่ในความรับผิดชอบและที่กรมได้มอบอำนาจให้ปฏิบัติในกรณีต่าง ๆ การตรวจสอบสำนวนและติดตามผลการเปรียบเทียบคดี พร้อมทั้งการให้ความรู้ ความเข้าใจในงานคดี และเปรียบเทียบปรับแก่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาปฏิบัติงานเกี่ยวกับของกลางในคดีกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตั้งแต่การตรวจรับ การเก็บรักษา การทำลาย และการขายทอดตลาดการจัดทำรายงานสถิติข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง มีสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาในความรับผิดชอบ จำนวน 3 สาขา ดังนี้
1. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง สาขาเมืองลำปาง
2. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง สาขาแจ้ห่ม
3. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง สาขาสบปราบ
 

วิสัยทัศน์  และพันธกิจ  กรมสรรพสามิต

วิสัยทัศน์

bullet1.jpg ผู้นำการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

 

พันธกิจ

bullet1.jpg นำนวัตกรรมและฐานข้อมูลมาใช้เพื่อการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน

bullet1.jpg ผลักดันมาตรการภาษีเพื่อความผาสุกของประชาชน

bullet1.jpg พัฒนาองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

bullet1.jpg ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน

bullet1.jpg ขับเคลื่อนมาตรการภาษีด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงานเพื่อความผาสุกของประชาชน

bullet1.jpg บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต  5 ปี (พ.ศ. 2564 - 2568)

แผนยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายงานของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง 2565

 

ประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง
1. เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ที่มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับ ดีเด่น และดีมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564)
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ และปฏิบัติการ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ชำนาญงาน และปฏิบัติงาน

2. เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ที่มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับ ดีเด่น และดีมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 2 (1 เมษายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564)
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ และปฏิบัติการ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ชำนาญงาน และปฏิบัติงาน

3. เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ที่มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับ ดีเด่น และดีมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1
(1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ และปฏิบัติการ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ชำนาญงาน และปฏิบัติงาน

4. เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ที่มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับ ดีเด่น และดีมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบที่ 2 (1 เมษายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565)
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ และปฏิบัติการ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ชำนาญงาน และปฏิบัติงาน

5. เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ที่มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับ ดีเด่น และดีมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1
(1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566)
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ และปฏิบัติการ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ชำนาญงาน และปฏิบัติงาน

6. เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ที่มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับ ดีเด่น และดีมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 2 (1 เมษายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ และปฏิบัติการ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ชำนาญงาน และปฏิบัติงาน


0.jpg