สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง
Lampang Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

เกี่ยวกับสำนักงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยสุรา กฎหมายว่าด้วยจัดสรรเงินภาษีสุรา กฎหมายว่าด้วยยาสูบ กฎหมายว่าด้วยไพ่ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บ
3. กำกับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา
4. วางแผนปฏิบัติการและประเมินผล เพื่อการบริหารงานจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายภาษีสรรพสามิตให้เป็นไปตามนโยบาย/แผนงาน และเป้าหมายของกรมสรรพสามิต และสำนักงานสรรพสามิตภาค
5. การตรวจสอบภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ด้วยระบบการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและประเมินเรียกเก็บภาษี และการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสุรา ยาสูบ และ ไพ่
6. ประสานงาน/ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

การแบ่งงานภายใน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ มีการแบ่งงานภายในออกเป็น 4 ฝ่าย ดังนี้
1. ฝ่ายอำนวยการ
2. ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี
3. ฝ่ายปราบปราม
4. ฝ่ายกฎหมาย

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง มีสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา จำนวน 3 สาขา ดังนี้
1. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง สาขาเมืองลำปาง
2. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง สาขาแจ้ห่ม
3. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง สาขาสบปราบ
 

วิสัยทัศน์  และพันธกิจ  กรมสรรพสามิต

วิสัยทัศน์

bullet1.jpg ผู้นำการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

พันธกิจ

bullet1.jpg นำนวัตกรรมและฐานข้อมูลมาใช้เพื่อการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน

bullet1.jpg ผลักดันมาตรการภาษีเพื่อความผาสุกของประชาชน

bullet1.jpg พัฒนาองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0

ประเด็นยุทธศาสตร์

bullet1.jpg ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างยั่งยืน

bullet1.jpg ขับเคลื่อนมาตรการภาษีด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงานเพื่อความผาสุกของประชาชน

bullet1.jpg บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0

ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายงานของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง