การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์สินค้าสรรพสามิต ครั้งที่ 3/2562
วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น.

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์สินค้าสรรพสามิต ครั้งที่ 3/2562
วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น.


  • 1.ประชุมครั้งที่3.jpg
  • 2.ประชุมครั้งที่3.jpg
  • 3.ประชุมครั้งที่3.jpg
  • 4.ประชุมครั้งที่3.jpg
  • 5.ประชุมครั้งที่3.jpg
  • 6.ประชุมครั้งที่3.jpg