โครงการเสริมสร้างความถูกต้องและเป็นธรรมในการบริหารการจัดเก็บภาษีและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการป้องกัน ปราบปราม

ตามแผนปฏิบัติการกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง ได้จัดทำแผนงานตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสุราโดยใช้รถห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 11 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความถูกต้องและเป็นธรรมในการบริหารการจัดเก็บภาษีและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการป้องกัน ปราบปราม


  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg