โครงการเสริมสร้างความถูกต้องและเป็นธรรมในการบริหารการจัดเก็บภาษีและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการป้องกัน ปราบปราม

ตามแผนปฏิบัติการกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง ได้จัดทำแผนงานตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสุราโดยใช้รถห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่ ตั้งแต่วันที่ 17 - 22 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความถูกต้องและเป็นธรรมในการบริหารการจัดเก็บภาษีและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการป้องกัน ปราบปราม 


 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg