โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

          โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสร้างความผูกผันของบุคคลากรในหน่วยงาน" ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมไมด้า รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี และศูนย์การเรียนรู้ค่ายสุรสีห์ ตามแนวพระราชปรัชญา จังหวัดทหารบกกาญจนบุรี


 • 1.JPG
 • 2.JPG
 • 3.JPG
 • 4.JPG
 • 5.JPG
 • 6.JPG
 • 7.JPG
 • 8.JPG
 • 9.JPG
 • 10.JPG
 • 11.JPG
 • 12.JPG
 • 13.JPG
 • 14.JPG
 • 15.JPG
 • 16.JPG
 • 17.JPG
 • 18.JPG
 • 19.JPG
 • 20.JPG
 • 21.JPG
 • 22.JPG
 • 23.JPG
 • 24.JPG
 • 25.JPG