โครงการตรวจวิเคราะห์สุราเชิงรุกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย ระหว่างวันที่ 15 - 21 กรกฎาคม 2561

          ตามโครงยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง ได้กำหนดโครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสุราเชิงรุกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพสุรา


  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg