โครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสุราเชิงรุกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน ตั้งแต่วันที่ 21-25 สิงหาคม 2560 

          ตามแผนงานโครงการกรมสรรสามิต ปีงบประมาณ 2560 กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลางได้กำหนดแผนงาน/โครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเชิงรุกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพสุราชุมชน 


  • 1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg