โครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสุราเชิงรุกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่

          วันที่ 17-21 กรกฎาคม 2560 กรมสรรพสามิต ได้ส่งเจ้าหน้าที่ของกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง ออกปฏิบัติราชการตามโครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสุราเชิงรุกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพสุรา


 • 1.JPG
 • 2.JPG
 • 3.JPG
 • 4.JPG
 • 5.JPG
 • 6.JPG7.JPG
 • 8.JPG
 • 9.JPG
 • 10.JPG
 • 11.JPG
 • 12.JPG
 • 13.JPG
 • 14.JPG
 • 15.JPG