โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน"

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์สตูล จังหวัดสตูล


 • 2.JPG
 • 3.JPG
 • 4.JPG
 • 5.JPG
 • 6.JPG
 • 7.JPG
 • 8.JPG
 • 10.JPG
 • 11.JPG
 • 12.JPG
 • 13.JPG
 • 14.JPG
 • 15.JPG
 • 16.JPG
 • 17.JPG
 • 18.JPG