โครงการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ 2560 

ตามพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 แบ่งนํ้ามันหล่อลื่น และนํ้ามันที่คล้ายกัน

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่


  • KM2.JPG
  • KM3.JPG
  • KM4.JPG