โครงการตรวจสอบคุณภาพสุราโดยใช้รถห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab)

ตามแผนงานโครงการกรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ 2560 กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง ได้กำหนดแผนงานโครงการตรวจสอบคุณภาพสุราโดยใช้รถห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพสุราชุมชน ตั้งแต่วันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2559 ในเขตพื้นที่ความรับผิิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก สาขาแม่สอด

 


 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg
 • 17.jpg18.jpg19.jpg
 • 20.jpg